Safari

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje korova u šećernoj repi

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 30g, 60g

Proizvođač: DuPont

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 30 g/ha + 30 g/ha (+ obavezno 0,05% Trend) I tretman – šećerna repa 70 – 90 % nikla, a korovi su u fazi kotiledona do dva prava lista uz dodatka preparata Metix 1,0 l/ha + preparat na bazi fenmedifan + desmedifan (80 + 80 g/l),u dozi 0,8 l/ha Beetup Compact
II tretman – 8 -14 dana po nicanju novih korova, a ako šećerna repa ima porast prvog para pravih listova dodati Betasana trio u dozi 1,5 – 2 l/ha + Pyralis 0,8 – 1,0 l/ha
III Tretman – kada je šećerna repa u fazi intezivnog rasta do sklapanja redova primeniti i Metix 2,5 – 3,0 l/ha+ Betasana trio 2,0 l/ha

Mehanizam delovanja:

Safari se usvaja lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih aminokiselina (valin, leucin i izoleucin). Spada u grupu sulfonilurea.

Spektar delovanja:

Dobro suzbija sledeće korovske vrste:
1 teofrastova lipica (Abutilon theophrasti )
2 obični štir (Amaranthus retroflexus )
3 konica obična (Galinsoga parviflora )
4 dvornik veliki (Polygonum lapathifolium )
5 dvornik obični (Polygonum persicaria )
6 gorušica poljska (Sinapis arvensis )
7 pomoćnica obična (Solanum nigrum )
8 rotkva divlja (Raphanus raphanistrum )
U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina dobro suzbija jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
1 lipica teofrastova (Abutilon theophrasti )
2 štir bljutavi (Amaranthus blitoides )
3 štir obični (Amaranthus retroflexus )
4 ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia )
5 pepeljuga obična (Chenopodium album )
6 pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum )
7 tatula obična (Datura stramonium )
8 konica obična (Galinsoga parviflora )
9 dvornik veliki (Polygonum lapathifolium )
10 dvornik obični (Polygonum persicaria )
11 gorušica poljska (Sinapis arvensis )
12 pomoćnica obična (Solanum nigrum )
13 čistac jednogodišnji (Stachys annua )
14 rotkva divlja (Raphanus raphanistrum )

PREPORUKE I NAPOMENE:
Preparat ne primenjivati ako se 3 do 5 sati nakon tretiranja očekuju temperature vazduha iznad 25°C ili noćni mrazevi. Može se mešati sa preparatima na bazi fenmedifama i desmedifama ali ih ne primenjivati na temperaturama preko 20°C. U kombinaciji sa preparatima na bazi etofumesata ne sme se primenjivati u usevu postrne repe (zbog perzistentnosti), kao i na vrlo slabo humoznim (< 1% humusa) i jako humoznim (> 5% humusa), zemljištima, kao i pri jakoj sunčevoj svetlosti. U kombinaciji sa preparatima na bazi metamitrona ne sme se primenjivati vrlo slabo humoznim (< 1% humusa) i jako humoznim (> 5% humusa) zemljištima.  Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U višekratnoj primeni, ukupna količina primenjenih preparata ne sme preći 8 kg/ha. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2 ).

MBT: 1/2/3 s tim da ukupna količina primene ne pređe 8 l/ha
KARENCA: OVP
PLODORED: Zahvaljujući kratkom rezidualnom veku nema ograničenja plodoreda nakon vađenja šećerne repe. Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa. U kombinaciji sa preparatima na bazi etofumesata u maksimalnoj količini od 750 g/ha, pšenica se može sejati u jesen iste godine.
MDK(mg/kg): 0,05

Agromarket