Acetomark

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Acetohlor 840 g/l + 89 g/l AD-67

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: Obezbeđena vremenom primene.

Plodored: Bez ograničenja.
Selektivni herbicid, sa PRE-EM primenom , namenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza

Primena hericida Acetomark:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
kukuruz 2,5 Posle setve a pre nicanja useva (PRE-EM)

Mehanizam delovanja:

Acetomark se usvaja primarno izdankom, a sekundarno korenom biljaka koje niču. U biljci se kreće naviše. Inhibira deobu ćelija. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje širokolisne korovske vrste:
1 proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
2 muhar sivi (Setaria glauca)
3 muhar zeleni (Setaria viridis)
4 divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1 teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
2 štir obični (Amaranthus retroflexus)3
3 štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
4 loboda obična (Artiplex patula)
5 pepeljuga obična (Chenopodium album)
6 tatula obična (Datura strumarium)
7 vidovčica crvena (Anagalis arvensis)
8 čistac jednogodišnji (Stachys annua)
9 ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia)
10 konica obična (Galinsoga parviflora)
11 pomoćnica obična (Solanum nigrum)
12 mrkva divlja (Daucus carota)
13 metvica baštenska (Mentha longifolia)
14 vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket