Betasana Trio

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Fenmedifam 60 g/l + Desmedifam 60 g/l + Etofumesat 60 g/l

Formulacija: SC – koncentrat za suspenziju

Pakovanje: 5l, 10l

Proizvođač: United Phosphorus Ltd.

Karenca: 91 dan – šećerna repa

Plodored: Bez ograničenja.Na istoj površini ne sme se sejati pšenica u jesen iste godine. Pre setve narednih useva zemljište treba preorati min 20 cm.
Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korovskuh vrsta u usevu šećerne repe i ječma

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 2,5 l/ha + 2,5 l/ha 1. tretman kada šećerna repa ima 2-4 lista, 2. tretman 7 do 14 dana kasnije

Mehanizam delovanja:

Betasana trio je herbicid sa tri aktivne materije koje deluju sinergistički. Fenmedifam i desmedifam se usvajaju lišćem i kreću naviše u biljci.Inhibiraju transport elektrona (fotosistem II). Etofumesat se usvaja koleoptilom( travni korovi) i korenom (širokolisni korovi). Inhibira deobu ćelija i metabolizam lipida. Inhibira razvoj meristema i obrazovanje kutikule. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno.

Spektar delovanja:

Jednogodišnji širokolisni korovi:
1 obični štir (Amaranthus retroflexus )
2 štir bljutavi (Amaranthus blitoides )
3 vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus )
4 pepeljuga obična (Chenopodium album )
5 pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium hybridum )
6 tatula obična (Datura stramonium )
7 dvornik veliki (Polygonum lapathifolium )
8 dvornik obični (Polygonum persicaria )
9 gorušica poljska (Sinapis arvensis )
10 pomoćnica obična (Solanum nigrum )
11 čistac obični (Stachis annua )
12 čestoslavica persijska (Veronica hederifolia )
13 čičak (Xantium strumarium ).
Jednogodišnji travni korovi:
1 veliki muhar (Echinochloa crus-galli )
2 muharike (Setaria spp .)

Preporuke i napomene:

Ukoliko dođe do preoravanja useva ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se gajiti samo šećerna repa. Prilikom izvođenja tretmana temperatura vazduha ne bi trebala da bude preko 21   C.

* – u cilju proširenja delovanja može se mešati sa preparatima na bazi triflusulfuron-metila, metamitrona, hloridazona i lenacila.

MBT(maksimalni broj tretiranja): 1

KARENCA: 91 dan – šećerna repa

PLODORED: Zbog izrazitije perzistentnosti, na istoj površini ne sme se sejati pšenica u jesen iste godine. Pre setve narednih useva zemljište treba preorati min 20 cm dubine.

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,1 – šećerna repa

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket