Buvači krstašica – Phyllotreta spp.

Štetan je odrasli insekat. Pravi štete na listovima, izgrizajući ih, pravi rupice. Kod jačeg napada list izgleda kao sito, a u prvim fazama, nicanje, mogu uništiti čitav usev.

U cilju sistematskog praćenja, metodom obojenih merikovih sudova registruje se prva pojava imaga na parcelama. Posude postavljene u proleće kontrolišu se dva puta nedeljno. U rejonima gde buvači češće pričinjavaju štete treba signalizirati prvu pojvau imaga i prva oštećenja na biljkama. Hemijsku zaštitu treba sprovesti ukoliko se utvrdi na parceli oštećenje preko 10% lisne mase, posebno ako se radi o mladim biljkama.

Preporuka PSS Sombor :

Za suzbijanje se preporučuju insekticidi na bazi bifentrina i cipermetrina, koji su registrovani za kupusnjače u suzbijanju kupusove lisne sovice.
Iz našeg iskustva usled odlike štetočine da se veoma aktivno kreće i stalno migrira sa biljke na biljku dobri rezultati se dobijaju primenom Actellic 50 u koncentraciji 0,1%.
PSS Sombor je imala ispitivanja potapanja rasada kupusnjača pre rasađivanja u rastvor  0,3% Actara u trajanju 10-20.minuta. Ovakvim načinom primene insekticida kontrola na buvače je obezbeđena u trajanju od 30 dana ili zalivanjem rasada pre rasađivanja.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac