Dynox

Klasa:Herbicid
Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l
Formulacija : WG – vododisperzibilne granule
Pakovanje:
Proizvođač:
Karenca:
Plodored: U jesen se mogu sejati strna žita, a 8 meseci nakon primene mogu se sejati svi usevi
Neselektivni herbicid za primenu u soji po nicanju useva, a kada se soja nalazi u fazi prve do treće troliske

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Soja 80 – 100 g/ha + 0,1% Extravon Kada se soja nalazi u fazi od 1 do 3 trolistke

Mehanizam delovanja:

Oksasulfuron spada u grupu inhibitora acetolaktat sintetaze (ALS), sprečavajući sintezu razgranatih aminokiselina (valin, leucin, izoleucin). Brzo se transportuje u meristemska tkiva. Usvaja se listom i korenom i kreće naviše i naniže u biljci. Pripada grupi sulfonilurea herbicida.

PREPORUKE I NAPOMENE: Primenjuje se obavezno uz dodatak okvašivača. U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa herbicidom Symphony. Ne sme se primenjivati pri temperaturama višim od 25°C Ne sme se mešati sa graminicidima i herbicidima. Ako dođe do preoravanja na tre- tiranim površinama gajiti samo soju. Pre setve narednih useva obavezno oranje na dubinu od minimum 15 cm.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1  divlje proso (Echinochloa cruss-gali )
2 divlji sirak iz semena (Sorghum halepense )
Jednogodišnje širokolisne korovske vrste:
1  štir obični (Amaranthus retroflexus )
2 teofrastova lipica (Abutilon theophrasti )
3 loboda obična (Atriplex patula )
4 ambrozija (Ambrosia artemisifolia )
5 vidovčica crvena (Anagalis arvensis )
6 pepeljuga obična(Chenopodium album )
7 gorušica (Sinapis arvensis )
8 dvornik obični (Polygonum persicaria )
9 pomoćnica obična (Solanum nigrum )
10  boca obična (Xantium strumarium )
11  čistac jednogodišnji (Stachys annua )

MBT(maksimalni broj tretiranja): 1

KARENCA: OVP

PLODORED: U jesen se mogu sejati strna žita, a 8 meseci nakon primene mogu se sejati svi usevi

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,05 – soja

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket