Kupusna sovica – Mamestra brassicae

Štetna je gusenica. Gusenice prve generacije napadaju useve krajem juna i početkom jula meseca a jedinke druge generacije krajem avgusta i početkom septembra. Ova štetočina napada 80 vrsta biljaka. Osim kupusa (po kome je dobila ime) napada i karfiol, šećernu repu i grašak. Pošto su zelene boje veoma teško se uočavaju. Na listu prave otvore nepravilnog oblika, ne ozleđujući glavne nerve. Kad malo odraste, gusenica se ubušuje u glavu repe praveći duže ili kraće hodnike. Leptiri druge generacije pojavljuju se u avgustu, te su štete od njihovih gusenica znatno štetnije posebno na gajenom bilju krstašica, koje su tada u vegetaciji.

Životni ciklus: Kupusna sovica ima dve do tri generacije godišnje. Provodi zimsku dijapauzu u stadijumu lutke. Prvi leptiri se pojavljuju kasno u proleće, maj ili jun mesec. Leptiri su aktivni noću a danju se skrivaju na naličju lista, ispod grudvica zemlje itd. Ženka obično polaže jaja obično na naličje listova u gomilicama od 10-40 komada, nekada i više, ukupno oko 700 komada. Polaganje jaja traje u zavisnosti od klimatskih uslova oko 10-15 dana od kraja maja do jula meseca.

Cabbage Moth (Mamestra brassicae) položena jaja na listu brokolija

Embrionalni razvoj traje jednu do dve nedelje. Izašle gusenice se u početku nalaze zajedno u blizini jajne gomilice i hrane se na naličju lista kako je ranije navedeno. Stadijum gusenice u zavisnosti od spoljašnjih uslova traje oko 30-50 dana. Kad gusenice odrastu napuštaju repu i odlaze u zemlju gde se čaure (kokon), gomilica od zemllje, preobraze u lutku.

Leptiri druge generacije se pojavljuju u avguste i tu prave štete na gajenom bilju krstašica.

Mamestra brassicae-kupusna sovica

Ocena inteziteta napada vrši se prema broju lutaka u zemlji ili tokom vegetacije prema broju gusenica ili broju stepena oštećenih biljaka.

Prema broju lutaka: utvrđuje se krajem jeseni ili početkom proleća, o metodi pregleda zemljišta. Dubina proba na neuzoranim zemljištima ne mora da bude veća od 15 cm, a na površinama posle oranja treba kopati do 50 cm dubine.

Skala za izražavanje napada po broju lutaka :
slab napad manje od 2 lutke po m²
srednje jak napad 2,1-5 lutaka po m²
jak napad 5,1-10 lutaka po m²
vrlo jak napad preko 10 lutaka po m²

Prema stepenu oštećenih biljaka: kod šećerne repe pregleda se određeni broj biljaka po jedinii površine u zavisnosti od veličine parcele.

Orjentaciono
parcela veličine (ha) broj proba
1 do 5 100 biljaka (10 biljaka na 10 probnih površina)
2 do 10 150 biljaka
3 do 25 200 biljaka
4 do 50 300 biljaka
5 preko 50 na svakih 10ha još po dve biljke ili 2 probne površine

Pri kontroli registruje se broj oštećenih i neoštećenih biljaka, odnosno probnih površina i vizuelno odredi stepen oštećenja po skali:

ocena 1 5% oštećenog lišća (slab napad)
ocena 2 oštećeno 5-25% (primetni stepen oštećenja)
ocena 3 oštećeno 25-50%  (srednji napad)
ocena 4 oštećeno 50-75% (jak napad)
ocena 5 kada je oštećeno preko 75% (vrlo jak napad)

Prosečan stepen oštećenja za čitavu površinu dobija se množenjem broja oštećenih biljaka sa ocenom i zbir ovih rezultata se deli sa ukupnim brojem oštećenih biljaka

Primer: Od ukupno pregledano 100 biljaka
ocena broj biljaka sa ocenom množenjem ocene i broja biljaka dobijaju se poeni
ocena 1 50 1· 50 = 50
ocena 2 5 2·5 = 10
ocena 3 10 3·10 = 30
ocena 4 nijedna biljka 0 poena
ocena 5 nijedna biljka 0 poena
Ukupni zbir poena je 90, koji se deli sa ukupnim brojem oštećenih biljaka (65) gde se dobija cifra od 1,5 što predstavlja prosečan stepen oštećenja ili približno oceni 2 (ocena primetnog oštećenja)

Intezitet ovakvog dobijenog prosečnog napada se izražava po skali :

stepen oštećenja 0,1-1 slab napad
stepen oštećenja 1,1-2 primetan napad
stepen oštećenja 2,1-3 srednje jak napad
stepen oštećenja 3,1-4 jak napad
stepen oštećenja 4,1-5 vrlo jak napad

Na osnovu ove tabele iz primera možemo zaključiti da je napad bio primetan.

Ukoliko dominiraju gusenice II i III stadijuma a njihov prosečan broj po biljci ide preko 1, usev šećerne repe treba tretirati odgovarajućim preparatima na bazi bifenitrina, alfa cipermetrina, lambda cihalotrina i drugim odgovarajućim.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac, korišćeni podatci iz priloga PSSS Jagodina autora: dipl. ing. Ružica Đukić