Malinina mušica galica – Lasioptera rubi

Gale se primećuju najlakše u zimskom periodu i njih pričinjavaju larve. One dostižu veličinu do 3 cm. Izbojci sa ovakvim galama su obično tanki, zakržljali i povijeni. Gale, izbočine, su okruglastog ili manje više izduženog oblika.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezimi u stadijumu larve u galama na izdancima.  Imago se u našim uslovima pojavljuje sredinom juna, u vreme punog cvetanja maline. Nakon kopulacije ženke polažu jaja u grupama na izdancima koji su se razvili u toku iste godine i to najčešće pri prvoj trećini dužine od površine zemlje. Nakon oko 10 dana ispile se larve koje prodiru kroz epidermis i koru prema unutrašnjim tkivima izdanka. Gale nastaju kroz 20 dana. Do jeseni larve završe razviće (izletanje imaga iz gala), ali katkada nastavljaju sa ishranom u toku zime i sledećeg proleća sve do početka maja kada se pretvaraju u lutki u istim galama u kojima su se razvile.

Suzbijanje : Mehaničke mere borbe – uništavanje izbojaka sa galama i njihovo spaljivanje pre izletanja imaga. U vreme leta mušica i polaganja jaja, zasad se može zaštititi tretiranjem hemijskim sredstvima na bazi diazinon , fention ili nekim drugim perzistentnijim insekticidom.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst: sa sajta Pinova i tekst iz skripte za voćarstvo