Motivell extra 6 OD

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid za post-em primenu

Aktivna materija: Nikosulfuron 6% (60 g/l)

Formulacija: OD – uljna suspenzija

Karenca: 63 – merkantilni kukuruz; 35 – dana silažni kukuruz

Plodored: Ozime žitarice se mogu sejati nakon 4 meseca, jare strnine nakon 8 meseci do 10 meseci nakon primene sejati soju i pasulj, a 12 meseci lucerka, drugi usevi bez ograničenja.

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 0,75 (l/kg/ha) Jednokratna primena za subijanje divljeg sirka iz rizoma i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, a kukuruz u fazi 3 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale)
Kukuruz 0,5 + 0,25 (l/kg/ha) Dvokratna primena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, i tretman kada je kukuruz u fazi razvoja 3 do 4 lista, a II tretman 7 do 10 dana kasnije

Mehanizam delovanja:

Motivell EXTRA 6 OD je translokacioni herbicid iz grupe sulfonil-uree. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze, ključnog enzima za biosintezu aminokiselina sa račvastim bočnim lancem (izoleucin, leucin, valin). Korovske biljke ga usvajaju kontaktno preko lisne mase, a zatim se translocira do meristemskih tkiva. Nakon tretiranja, korovi prestaju sa rastom, a do sušenja dolazi u periodu 10 do 20 dana. Kod uskolisnih korova prvi simptomi su u vidu crvenila listova, a zatim i žućenja i sušenja, dok kod širokolisnih, vršni deo zadebljava, a zatim žute i suše se.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje uskolisne korovske vrste :
1 proso korovsko (Echinochloa crus-galli )
2 muhar sivi (Setaria glauca )
3 divlji sirak iz semena (Sorghum halepense )
Višegodišnje uskolisne korovske vrste :
1 divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense )
Širokolisne jednogodišnje korovske vrste :
1 Teofrastova lipica (Abuthilon theophrasti )
2 štir običan (Amaranthus retroflexus )
3 loboda obična (Artiplex patula )
4 pepeljuga obična (Chenopodium album )
5 tatula (Datura stramonium )
6 broć  prilepača (Galium aparine )
7 lubeničarka njivska (Hibiscus trionum )
8 mišjakinja (Stellaria media )

Preporuke i napomene:

Doza primene preparata direktno zavisi od spektra korovskih biljka u usevu pa tako za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova iznosi 0,4 do 0,5 l/ha, a za višegodišnje uskolisne 0,75 l/ha. U cilju proširenja delovanja na širokolisne korove može se kombinovati sa preparatima na bazi dikambe (agroDimark), bentazona (Bentamark), florasulama+2,4 D (Mustang), fluroksipira (Lodin), mezatriona (Callisto, Mezatron), a doza njihove primene zavisi od spektra korovskih biljka i njihove pokrovnosti. Izbegavati primenu ukoliko su korišćeni zemljišni ili folijarni organo fosforni insekticidi. Maksimalna količina tečnosti 200 – 250 l/ha.Preparat je visokoselektivan prema kukuruzu ali može biti fitotoksičan za ostale gajene biljke te treba voditi računa prilikom tretiranja o zanošenju preparata na susedne gajene useve. Može se mešati sa većim brojem herbicida namenjenim suzbijanju širokolisnih korova u cilju proširenja delovanja.

MBT:  1 ili 2

MDK(mg/kg):  0,1

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket