Plamenjača soje – Peronospora manshurica

Na lišću se s gornje strane uočavaju hlorotične pege, veličine oko 1-5 mm. Broj pega se vremenom povećava, pa može biti prekriven veći deo lista. S naličja lista u okviru pega razvija se žutosmeđa prevlaka od konidiofora i konidija. Pri jačem napadu listovi dobiju smeđu boju, suše se i otpadnu.
Na mahunama se zaraza slabije primećuje, ali putem njih gljiva dolazi do semena na čijoj se površini formira gusta naslaga micelija i oospora.
Zaraženo seme je sitnije i na njemu se vide veće ili manje pukotine. Ukoliko se ono posadi, nakon klijanja i nicanja dobijemo zaražene biljke koje zaostaju u porastu, a na prvim listovima uočavaju se svetlo zelenkaste zone.

Epidemiologija : Prezimi u semenu iz kojeg se onda razvije sistemično zaražena biljka (važniji način) ili u ostacima zaraženog lišća kao oospore. Optimalni uslovi za razvoj bolesti su temperature 20 – 22 °C i vlažno vreme. Bolest se prenosi putem zaraženog semena i biljnih ostataka. Tokom vegetacije zaraza se širi konidijama putem vetra.

Suzbijanje : Mere koje možemo upotrebiti za suzbijanje plamenjače u soji dele se na agrotehničke i hemijske.

Agrotehničke mere: 

plodored u kojem soja dolazi svake 2-3 pa i 4 godine
setva zdravog semena
duboko zaoravanje žetvenih ostataka
otpornije sorte koje se seju na površinama sa manje vlage (rose)

Hemijske mere se koriste najčešće na semenskom usevu. Procena za određivanje vremena suzbijanja obavlja se na osnovu pregleda parcele i to naročito za vreme vlažnog proleća i leta ( 2-3 puta u početku vegetacije , u cvetanju i pred kraj vegetacije ) . Pregled se obavlja vizuelno , a osoba koja obavlja pregled kreće se dijagonalno kroz parcelu . Prema skalama takođe određujemo potrebu za suzbijanje plamenjače . Faktori rizika koje uzimamo pri tome u obzir su :

1 klijavost semena
2 vremenske prilike
3 vidljivi simptomi
4 plodosmjena
5 procena prinosa
6 zakorovljenost i dr

Od fungicida koristiti sredstva na bazi metalaksila  i azoksistrobina.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćeni materijal : “Bolesti ratarskih kultura” autor: Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić,  “Plamenjača i grinje na soji” autor: Jadranka Berić dip.inž. agr.