Šljivina osa (crna i žuta) – Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava

Štetan je larveni stadijum. Larve se ubušuju u plodnik tek zametnutog ploda i hraneći se oštećuju plod koji otpada. Javljaju svake godine s manjim oscilacijama . U godinama sa slabim cvetanjem mogu prouzrokovati štetu i veću od 50% .

Životni ciklus: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u zemljištu u larvenom stadijumu. Kada se teperatura zemljišta, 5-10 cm dubine,  podigne na 10 °C pojavljuje se imago. To je obično faza bubrenje pupoljaka ili neka od faza cvetanja. Najveća brojnost im je u vreme cvetanja ( faza 65-69 BBCH skale). Naseljavaju već razvijene cvetove, ženka zarezuje džepić spoljašnje strane čašičnog listića (otvorenog ili poluotvorenog) cveta i položi jedno jaje. Ukoliko se imago javi u periodu precvetavanja napada sorte koje cvetaju kasnije. Iz tog razloga intezitet napada šljivine ose je više vezan za klimatske uslove a manje sortno uslovljen.

Embrionalno razviće, zavisno od temperature, traje 6-12 dana.

Larva izgriza tkivo ploda i prelazi iz jednog u drugi plod tako da jedna gusenica napadne 4-5 plodova . Za 2-3 nedelje  završava svoj razvoj te ili padne zajedno sa plodićem, u kojem se nalazi, na zemlju ili se na zemljište spušta po niti . Zavlači se u zemljište gde prezimljava  na dubini oko 10 cm. Pravi tanku čauru na koju prilepljuju čestice zemlje i peska. Na proleće se pretvaraju u lutke i imago .

Suzbijanje : U stadijumu imaga se u praksi ne koristi insekticid jer je u vreme rojenja obilna poseta pčela u rascvetalim voćkama. U stadijumu larve suzbija se u vreme njihovog piljenja, jer je suzbijanje tada najefikasnije. Kada je šljiva u fazi precvetavanja, kada počnu otpadati latice, pčele prestaju sa posećivanjem cetova i onda treba tretirati sa insekticidima na bazi: fenitrotion , deltametrin , azinfosmetil, dimetoat, malation, i drugi a od preparata :

Decis 2,5 EC u dozi od 0,03 do 0,005%
Cotnion 25 WP u dozi od 0,15 do 0,2%
Perfekthion u dozi od 0,075 do 0,1%
Etiol tečni u dozi od 0,15 do 0,25
Fenitrotion 50-EC u dozi od 0,1 do 0,15%
Decis 100-EC u dozi od 0,03-0,05%

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen materijal : Preporuke PIS Vojvodina autora: Vesna Durutović,Ružica Mikić