Sovica gama – Autographa gamma

Gusenice su veoma polifagne i napadaju mnogobrojne biljne vrste iz najrazličitijih familija. Sa korova prelaze na gajene biljke, od kojih najčešće oštećuju lan, konoplju, šećernu repu, leguminoze, krompir… Naročito strada lišće gajenih biljaka. Gusenica ima tri para nogu pa ju je lako razlikovati od drugih sovica.

Autographa gamma - gusenica

Životni siklus : U našim uslovima sovica gama ima 2.3 generacije godišnje. Leptiri su aktivni i danju i noću. Od klimatskih prilika u toku godine zavisi da li će prezimeti u stadijumu gusenice, lutke i imaga. Leptiri se hrane nektarom mnogih biljaka. Jaja polažu na lišće gajenih biljaka ili korov. Ženka može položiti do 500 jaja. U optimalnim vremenskim uslovima gusenice se pile posle nedelju dana, koje u svom početnom stadijumu razvića preferiraju visoku vlažnost. Za njihov potpun razvoj potrebno je 16-25 dana. U toku vegetacije preobražaj u lutku se odvija na biljkama, u belom prozračnom kokonu, a u jeseni ispod biljnih ostataka. Stadijum lutke traje od 6-13 dana. Gusenice prve generacije javljaju se tokom maja i juna, a druge generacije tokom avgusta i septembra.

Ocenjivanje napada se izvodi za svaku generaciju posebno. Djagonalno po polju se analizira 100-200 biljaka. Napda se ocenjuje po skali :

1 slab napad manje od 5% oštećenja lisne mase
2 srednji napad 5 – 25% oštećenja lisne mase
3 srednje jak napad 25 – 50% oštećenja lisne mase
4 jak napad 50 – 75% oštećenja lisne mase
5 vrlo jak napad preko 75% oštećenja lisne mase

Brojnost gusenica se utvrđuje detaljnim pregledom biljaka, biljnih ostataka i površine zemljišta, na probnim površinama od 0,25 m². Pri tome se uzima ukupno 20 zemljišnih proba, po dve probe u blizini mesta oštećenja. Ukoliko dominiraju gusenice drugog i trećeg uzrasta, a njihov prosečan broj po jednoj biljci preko edne gusenice, usev šećerne repe, krompira itd. , potrebno je tretirati.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac