Sremzina lisna vaš – Rhopalosiphum padi

Isisavaju sokove na donjoj strani lista i na klasovima. Sreću se na kukuruzu i pšenici. Lokalizuju se na donjim listovima i na ivičnim delovima polja. Cvetanje je najosetljivija faza kukuruza na napad vaši, a tretman se preporučuje ukoliko je 50% metlica inficirano.

Životni ciklus: Prezimljavaju u stadijumu zimskog jajeta. Na prezimljujućoj sremzi u proleće razvija tri generacije. Piljenje osnivačica dešava se krajem aprila, a jedna osnivačica rađa u proseku oko 40 larvi. Istovremeno sa beskrilnim oblicima javljaju se i krilati migrantikoji, krajem maja i u junu naseljavaju kukuruz, pšenicu, raž, ovas, ječam i klasaste trave. U septembru krilate jedinke remigriraju na sremzu , na koju, tokom jeseni polažu jaja. Virginogene ženke naseljavaju prvenstveno donji deo biljaka i lisne rukavce, mada se susreću i u klasovima pšenice, raži, ječma.

Prosečan stepen napada izražava se po skali od 0-4
Broj Stepen napada Ocena
1 bez prisustva štetočina 0
2 veoma slab napad,gde su nađeni pojedinačni primerci ili kolonije 1
3 slab napad,kada se na biljkama ustanovi mali broj kolonija 2
4 srednji napad,kada se ustanovi više kolonija koje su nepovezane 3
5 jak napad,kada se vaši javljaju u velikom broju sa gusto povezanim kolonijama 4

Napomena:U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje vaši na kukuruzu, ali po standardu EPPO PP 2/17 (1) dozvolu za upotrebu imaju insekticidi na bazi aktivne materije bifentin, imidakloprid, lambda-cihalotrin.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac, članak “Štetočine na kukuruzu” sa internet sajta PIS Vojvodina autor: Milena Budić