Voštana vaš jagode – Ceroputo pilosellae

Najčešće napadaju jače zakorovljene jagode. Napada sve nadzemne delove jagoda, ali se ređe javlja na cvetnim pupoljcima i zametnutim plodovima. Može se smatrati štetočinom lišća. Zadržava se najviše na naličju lišća gde se i hrani, ali pri masovnoj pojavi ima je i na licu lista. Najveća brojnost se nalazi na najstarijem (lišće najbliže zemlji) lišću. Jako napadnuto lišće se suši i ceo bokor za nekoliko dana propada. Na većim površinama pod jagodom zaraza počinje iz centara i širi u vidu koncentričnih krugova pa se javljaju gola mesta kružnog oblika koja se lako uočavaju.

Životni ciklus : Ima dve generacije godišnje. Prezimi na starom i sasušenom lišću jagode u samom bokoru, u stadijumu larve. Razmnožava se gametogenetski, a ženke su viviparne. Larve prve generacije se javljaju krajem maja, a druge generacije krajem jula. Svi stadijumi su pokretni sem jaja. Razviće larve do imaga traje oko 20 dana u toku leta, a celokupno razviće traje oko mesec dana.

Suzbijanje : Preparatima na bazi diazinona, dimetoata, malationa i dr, tretiranje se izvodi početkom vegetacije i u toku leta, a rokovi se podešavaju prema svojstvima pesticida i početku zrenja jagoda tako da period od prskanja do berbe mora biti duži.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena literatura: tekst iz skripte za voćarstvo