Cigaraš – Bictiscus betulae

Napada vinovu lozu, krušku, šljivu, lesku, pitomi kesten, lipu. Hrani se na pupoljcima vinove loze i pupoljcima voćaka, a kasnije se hrani na lišću praveći karakteristično oštećenje. Izgriza sa lica lista uzdužne pruge, ostavljajući nedirnutu donju pokožicu.

Životni ciklus : Prezimljava u stadijumu imaga pod korom ili na raznim drugim skrivenim mestima. Jedan deo populacije ne izlazi iz zemlje i tu prezimljava na dubini od 10 cm. U punom razvitku lista ženke počinju sa polaganjem jaja. Polažu jaja na sledeći nalin: izgrizaju lisnu peteljku i glavne nerve, pa list počinje da vene. Posle toga ženke veoma lako mogu da saviju nekoliko listova u poveću cigaru, pa je po tome ova štetočina i dobila ime. Ženke polažu jaja ucigaru, predhodno bušeći rupicu u njoj. U jednu cigaru ženka položi nekoliko jaja. Tokom svog života napravi nekoliko cigara, tako da za vreme celog života položi 50-60 jaja. Cigaru pravi od jednog lista vinove loze, od lista kruške upotrebi 4-5 listova, od breze 10-15 listova. Embrionalni razvoj traje oko 12 dana u zavisnosti od temperature i vlage. Ispilele larve se hrane unutar cigare, praveći hodnike. Larve tu nastavljaju svoj razvoj čak i kada cigara otpadne. Larveni stadijum traje oko tri nedelje. Odrasle larve izlaze iz cigare u zemlju, gde se preobraze u lutke u kokonu od čestica zemlje, na dubini od 10 cm. Imago se u prirodi javlja tokom maja meseca.

Suzbijanje : Suzbijati se može skidanjem i uništavanjem fišeka ( cigara ) zajedno sa larvama i jajima čime smanjujemo napad sledeće godine. Odrasle pipe su dobro uočljive pa se takođe mogu skupljati i uništavati.

Hemijsko suzbijanje se može sprovesti kada u vreme dok je broj fišeka još malen, a odrasli cigaraši su brojni. Najpovoljniji rok za hemijsko tretiranje je u maju. Od insekticida koriste se oni na bazi endosulfala , fention , fosalona , fenitrotion.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena literatura : “Zaštita vinove loze od bolesti,štetočina i korova” autora : prof dr Mališa Tošić, prof dr Kosta Dobrivojević, prof dr Borivoj Šinžar i tekst “Cigaraš” sa sajta Pinova