Lukov rilaš – Ceuthorrynchus suturalis

C. suturalis nanosi štete na arpadžiku iz rane setve. Odrasli rilaši se pojavljuju rano u proleće i hrane se na lišću.

Životni ciklus : Imago lukovog rilaša je sitan insekt dugačak 2-3 mm sa karakterističnom belom uzdužnom prugom na leđima. Ovaj insekt ima jednu generaciju godišnje. Lukov rilaš prezimljava kao imago u površinskom sloju zeljišta. Njegova aktivnost počinje rano u proleće dopunskom ishranom na luku i drugim biljkama da bi ubrzo potom počelo polaganje jaja u listove luka. Ispiljene larve se ubušuju u list praveći mine slične drugim minerima koji se javljaju na luku. Pri većem napadu larvi dolazi do sušenja lišća mladih biljaka. Odrasle larve odlaze u zemljište gde se učaure. Imago koji se formira ostaje u zemljištu do ranog proleća. Ova štetočina već dugi niz godina nije registrovana u brojnosti koja je ekonomski značajna u gajenju luka.

Suzbijanje :

Preventivne mere suzbijanja :

U suzbijanju ove štetočine preporučuje se plodored

Hemijske mere suzbijanja :

Potrebno pratiti pojavu odraslih rilaša i piljenje larava
Insekticidi se primenjuju ako se štetočina javi u povećanoj brojnosti
Od insekticida se koriste karbaril, dimetoat, fenitrotion, deltametrin, lambda-cihalotrin,malation, fosalon, kvinalfos, teflutrin

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu crnog luka” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Mr Đorđe Moravčević, Poljoprivredni fakultet, Beograd , Dr Ivan Sivčev, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd , Mr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor , Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd