Rđa šljive – Tranzschelia pruni-spinosae

Rđu šljive prouzrokuje gljiva Tranzschelia pruni-spinosae. Ovaj parzit napada list,mladare,a retko i plodove.

Simptomi : Bolesti se ispoljavaju krajem juna ili u toku jula.Na licu lić-a se javljaju sitne svetložute pege, a na naličju praškaste mrkocrvene gomilice (uredosorusi) koje podsećaju na rđu. Obolelo lišće opada vrlo, mladari se slabo ozdravljuju, plodovi ostaju sitni i nakiseli. Mladari, pošto su se slabo zdrvenili, izmrzavaju u toku zime.

Ukoliko su stabla šljive rano ostala bez lišća, u toku jeseni može doći do ponovnog listanja. To iscrpljuje biljku, tako da u toku zime čitava stabla a i zasadi izmrzavaju.

Epidemiologija : U toplijim područjima uredospore mogu prezimiti i u proleće obnoviti zarazu. Potpuni razvojni ciklus ostvaruje se prezimljavanjem teleutospora u opalom lišću.U proleće se stvaraju bazidiospore koje ne mogu da zaraze šljivu, ali zaražavaju prelazne hranitelje na kojima se na naličju lišća razvijaju ecidiospore. Ecidiospore nošene vetrom dospevaju na list šljive i u povoljnim klimatskim uslovima ostvaruju zarazu. Posle 7 do 10 dana nastaje prva generacija uredospora koja ostvaruje veliki broj novih infekcija. Krajem leta i jeseni stvaraju se teleutospore kao organi za prezimljavanje.

Suzbijanje : Prskanje protiv ove štetoine u našim uslovima izvodi se u drugoj polovini juna. Preparati :

Polyram
Star
Dithane
Mankozeb
Kaptan
Topas C 50
Meteor
Antracol
Folpan
Rival
Mikal
Stoper

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst iz brošure PSSS Vranje 2009  autora : dipl.inž.zaštite bilja Dejan Mujakić