Beetup Compact

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Fenmedifam 80g/l + Desmedifam 80g/l

Formulacija: EC – Koncentrat za emulziju

Karenca: 91 dan

Plodored: Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla.
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih biljaka

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 6,0 (l//ha) Jednokratno kad je repa u fazi 4 lista (faza 14 BBCH skale), a korovske vrste 2 – 4 lista
Šećerna repa 3,0 + 3,0 (l/kg/ha) Dvokratno I tretman kada repa ima razvijena 2 – 4 lista, a većina korova u fazi 2 lista II tretman 7 do 10 dana kasnije
Šećerna repa 2,0 + 2,0 + 2,0 (l/kg/ha) Trokratno I tretman kada su korovi u fazi kotiledona bez obzira na porast šećerne repe II i III tretman – u razmaku od 5 do 10 dana, a većina korovskih biljka u fazi kotiledona

Mehanizam delovanja:

Beetup Compact predstavlja kombinaciju dve aktivne materije, Fenmedifam i Desmedifam koje pripadaju grupi karbamata. Desmedifam se apsorbuje folijarno ali ga odlikuje slaba transportabilnost floemom u druge delove biljke. Fenmedifam deluje inhibirajući transport elektrona u fotosistemu II. Kombinacija ove dve aktivne materije namenjena je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno.

Spektar delovanja:

Dobro suzbija sledeće jednogodišnje širokolisne korovske vrste :
1 štir obični (A. retroflexus )
2 štir običan (A. blitoides )
3 ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia )
4 vidovčica crvena (Anagalis arvensis )
5 loboda obična (Artiplex patula )
6 vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus )
7 tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris )
8 pepeljuga obična (Chenopodium album)
9 pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum )
10 tatula obična (Datura stramonium )
11 konica obična (Galinsoga parviflora )
12 bulka obična (Papaver rhoeas )
13 veliki dvornik (Polygonum lapathifolium )
14 rotkva divlja (Raphanis raphanistrum )
15 gorušica poljska (Sinapis arvensis )
16 pomoćnica obična (Solanum nigrum )
17 jednogodišnji čistac (Stachys annua )
18 obična mišjakinja (Stelaria media )
19 boca obična (Xanthium strumarium )
20 čestoslavica persijska (Veronica persica )
Zadovoljavajuća efikasnost u suzbijanju:
1 lipica teofrastova (Abutilon theophrasti )
2 kamilica obična (Matricaria chamomilla )
3 dvornik ptičiji (Polygonum aviculare )
4 broćike (Galium spp. )
5 grahorice (Vicia spp. )
6 štir običan (Amaranthus retro flexus )
7 štir bljutavi(A. blitoides )

Preporuke i napomene:

MBT(maksimalni broj tretiranja):  1/2/3 u zavisnosti od tretmana

KARENCA : 91 dan

RADNA KARENCA: Do sušenja depozita (do 6 sati posle tretiranja zemljišta).

PLODORED: Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla. Može delovati fitotoksično na pšenicu kao naredni usev, ako se primeni kasnije od preporučenog roka

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg):  0,05

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket