Herbicidi

Herbicidi su hemijska jedinjenja namenjena za uništavanje biljaka.

U poljoprivredi se podrazumeva za uništavanje korovskih biljaka. Herbicidi nepravilniom upotrebom mogu biti opasni i za gajene biljke.

Herbicidi – Osnovna podela na:

Totalni Uništavaju sve biljke na tretiranoj površini. Primenjuju se  uglavnom na površina gde su pruge; aerodromi; močvare; zapuštena mesta…
Selektivni Uništavaju samo korovske biljke.

Navedena selektivnost je uslovljena jer u zavisnosti od načina i količine primene herbicid može biti i selektivan i totalan.

Herbicidi – prema načinu delovanja na biljke:

Kontaktne  Kao što kaže sama reč  deluju na nadzemne delove biljke. Uništavaju delove biljke sa kojima dođu u kontakt.
Translokacione Kada dođu u kontakt sa određenim delom biljke prenose se provodnim sistemom na ostatale delove uništavajući ih.

 

Herbicidi – Prema vremenu primene dele se na herbicide koji se primenjuju :

pre setve ili sadnje
pre nicanja gajenih biljaka (preemergence)
posle nicanja gajenih biljaka (postemergence).

Fungicidi

Fungicidi su hemijska ili biološka sredstva namenjena za suzbijanje fitopatogenih gljiva i bakterija radi sprečavanja bolesti koje one prouzrokuju.

 

 Fungicidi prema osnovu delovanja mogu biti:

Preventivni – protektivne štite biljku da ne dođe do zaraze. Ovim fungicidima nije moguće lečiti biljku odnosno uticati na gljivu da ugine posle ostvarene infekcije. Nalaze se na povrpini biljaka i lako se spiraju. Tretiranje ovom grupom fungicida traje dokle god postoji opasnost od infekcije
Kurativne prodiru u tkivo biljke. Deluju neyavisno od spoljašnjih činilac(vetar,kiša,temperatura…). Ovi fungicidi „ubijaju“ gljivu u tkivu biljke.

Slična podela fungicida :

Kontaktne (nesistemični, površinski)  sama reč kaže-deluju na kontakt-lokalno, ne transportuju se kroz biljku. Nakon primene, fungicid ostaje na površini biljnih organa i onemogućava klijanje spora patogena i ostvarivanje infekcije
Sistemični – ulaze u tkivo organa biljke  Kurativni – deluju na gljivu od infekcije do fruktifikacije(plodonošenja)
Eradikativno – sprečavaju fruktifikaciju, iskorenjuje patogena

Sistematični fungicidi ulaze u biljne organe i kreću se u okviru njih a nekada i u novonarasle delove.

Prema načinu kretanja u biljci fungicidi se dele na :

1 Ograničeno sistematični Fungicidi kod  kojih se aktivna materija kreće translaminarno(dubinski po delu biljke na koji je nanesen). Ne prenosi se na novonarasle delove.
2 Pravi sistemik (ambisistemik) Aktivna materija se kreće u oba smera ksilemski-uzlazno i floemski-silaszno
3 Ksilemski(akropetalni) Aktivna materija se kreće uzlazno
4 Floemski(bazipetalni) Aktivna materija se kreće silazno

Prema načinu primene fungicide delimo na:

Fungicide za tretiranje semena i sadnog materijala
Fungicide za tretiranje nadzemnih delova biljaka (folijarna primena)
Fungicide za tretiranje zemljišta radi suzbijanja prouzrokovača bolesti u zemljištu (dezinfekcija zemljišta).

Insekticidi

Insekticidi su hemijska jedinjenja koja služe za uništavanje insekata.

Kod primene insekticida, kao i drugih pesticida, od presudnog značaja je primena preparata sa različitim mehanizmom delovanja kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti. Zbog toga je važno poznavanje pripadnosti određenog preparata hemijskoj grupi i njihovno pravilno smenjivanje.

Insekticidi - Prema načinu delovanja dele se na:

Kontaktom kontaktni
Digestivne unose se digestivnim traktom
Preko organa za disanje

Podela u okviru insekticida :

Akaricidi služe za suzbijanje štetnih grinja – pregljeva (Acarinae)
Nematocidi služe za suzbijanje štetnih nematoda
Limacidi ili moluscidi služe za suzbijanje štetnih puževa (mekušaca)
Korvicidi služe za suzbijanje štetnih ptica
Rodenticidi služe za suzbijanje glodara

Insekticidi – podela prema načinu primene :

za tretiranjem semena
za tretiranjem zemljišta
za tretiranje nadzemnih delova biljaka (folijarna primena)
za fumigaciju

Podela prema dejstvu na stadijum razvića insekta:

Ovicide Uništavaju jaja insekata
Larvicide Uništavaju larve insekara
Adulticide Uništavaju odrasle insekte

Tretiranje semena

Stimulatori oplodnje i regulatori rasta

Biljni regulatori rasta (BRR) predstavljaju grupu organskih prirodnih ili sintetičkih jedinjenja koja imaju primaran uticaj na rast,razvoj i zrenje vegetativnih i reproduktivnih delova biljke.

Biljni regulatori rasta (BRR) predstavljaju grupu organskih prirodnih ili sintetičkih jedinjenja koja imaju primaran uticaj na rast,razvoj i zrenje vegetativnih i reproduktivnih delova biljke.

Rodenticidi, akaricidi,biopesticidi…

Rodenticidi – hemijska sredstva za suzbijanje glodara.   Akaricidi – hemijska sredstva za suzbijanje grinja,krpelja   Limacidi - hemijska sredstva za suzbijanje štetnih puževa.   Biopesticidi – su vrsta pesticida poreklom od prirodnih materijala kao što su životinje, biljke , bakterije, i određeni minerali .

Rodenticidi – hemijska sredstva za suzbijanje glodara.

Dele se na :
1  raticide sredstva za suzbijanje štakora
2 muricide sredstva za suzbijanje miševa

 

Akaricidi – hemijska sredstva za suzbijanje grinja,krpelja

 

Limacidi - hemijska sredstva za suzbijanje štetnih puževa.

 

Biopesticidi – su vrsta pesticida poreklom od prirodnih materijala kao što su životinje, biljke , bakterije, i određeni minerali .