Bela leptirasta vaš (štitasti moljac) – Trialeurodes vaporariorum

Štete prave odrasli insekti i larve sisajući biljne sokove sa bljke hraniteljke. Još su veće sekundarne štete koje nastaju izlučivanjem medne rose, koja pada i na nenapadnute biljke, gde se razvija gljiva čađavica, koja smanjuje asimilatornu površinu.

Životni ciklus: Ženka polaže jaja na donjoj strani lista. Razvoj larve traje oko mesec dana. Brzina razvoja svake individue strogo je povezana sa mikroklimom. Na taj način, posebno u staklenicima ima veći broj generacija godišnje, pomešane su, te je njihova kontrola otežana usled pojave različitih vrsta stadijuma u istom vremenskom periodu.

Kod visokih temperatura, tokom letnjg perioda, imaga izlaze iz staklenika i naseljavaju razne kulturne i korovske biljke u neposrednj blizini. Tu se mogu naći sve do jeseni. Deo populacije vraća se u staklenik, a deo se povlači na zimsku dijapauzu u samoj prirodi. Mnoge korovske biljke u zatvorenom ili otvorenom prostoru su izvor novog napada nasada paradajza, krastavaca ili paprike. Bela leptirasta vaš ima vrlo visoki potencijal razmnožavanja.

Intezitet napada meri se na osnovu broja imaga na 100 pregledanih biljaka. Pregledi se obavljaju svake sedmice. Na najmlađem lišću se nalaze imaga, dok se na starijem lišću nalaze njegove larve i nimfe. Na osnovu stalnog praćenja određuju se i rokovi suzbijanja. Ono se izvodi u momentu njegove prve pojave. Pri čemu je dovoljno zapaziti samo jednu leptirastu vaš u stakleniku ili plasteniku.

Suzbijanje je izuzetno složeno i ono se izbodi tokom cele godine.
Preventivne mere : uništavanje korova u i oko plastenika,saditi biljke koje nemaju insekte na sebi,koristiti žute leplive ploče za utvrđivanje prisustva i brojnosti insekta.

Sa hemijskim merama počinjemo kada na 100 biljaka nađemo 4 leptira, pri čemu treba voditi računa da insekticid pokrije i donju stranu lista na kojoj štetočina živi. U stakleničkoj proizvodnji preporučuju se preparati veće isparljive faze. Vrlo često se desi da ni hemijske mere ne daju zadovoljavajuće rezultate zbog voštanog štita koji obavija telo lutke i larve a i vrlo brzo razvijaju rezistentnos na insekticide.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da primenjuju insekticide sa različitim mehanizmom delovanja kako bi smanjili mogućnos pojave rezistentnosti i učinili efikasnijom primenu insekticida.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac