Chicara

Klasa: PRE-EMERGENTNI herbicid sistemičnog delovanja

Aktivna materija: Flazasulfuron 25% (250 g/kg)

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Karenca: 63 dana vinova loza
PRE-EMERGENTNI herbicid sistematičnog delovanja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Nepoljoprivredno zemljište 0,20 (l/kg/ha) Kada su korovske biljke porasta 10 – 20cm
Vinova loza 0,015 – 0,060 (l/kg/ha) Kada su korovske biljke porasta 10 – 20cm

Mehanizam delovanja:

Chikara je herbicid na bazi a.m. Flazasulfuron koji pripada grupi sulfonilurea sa pre-emergentnim delovanjem, a koji iskazuje i dobro post-emergentno delovanje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze koji je ključan za biosintezu aminokiselina sa račvastim bočnim lancem. Biljke ga usvajaju i preko korena i preko lista. Pokazuje izuzetno dugo rezidualno delovanje

PREPORUKE I NAPOMENE: U zasadu vinove loze preporučuje se primena u zoni redova u dozi od 60 g/ha pre faze bubrenja pupoljaka. Radi proširenja delovanja, koristi se u kombinaciji s herbicidima na osnovi glifosata (Glifomark, Cosmik 36) u dozi 5-7 l/ha. Primena s jeseni se preporučuje posle opadanja lišća što omogućuje da je vinograd čist od korova 5-8 meseci, a u slučaju nepovoljnih meteoroloških uslova za razvoj korova tokom leta, prskanje nije potrebno još dodatnih nekoliko meseci. Tretman u proleće je posebno prikladan za vinograde gde je prisutna erozija. Time se preko zime zadrži biljni pokrivač koji smanjuje eroziju. Istovremeno prolećnim tretmanom vinograd je zaštićen od korova oko 150-170 dana. Herbicid Chikara je izuzetno efikasan u suzbijanju tzv. tvrdih korova u zasadima kao što su poponac (Convolvulus arvensis) u vinovoj lozi gde se preporučuje kombinacija jesenjeg i prolećnog prskanja, s tim što u jesen prskati sa do trećine smanjenom punom dozom, a u proleće prskati punom dozom mlade iznikle biljke koje su još iznikle posle prvog prskanja. Na šilj (Cyperus spp.) koji se širi semenom, rizomima i gomoljima potrebna su dva prskanja u razmaku od 30 dana pri čemu se posle prvog prskanja ne suzbiju se gomolji, drugim prskanjem suzbiju se i biljke koje izniknu iz gomolja. U suzbijanju rastavića (Equisetum arvense) dobro suzbijanje uz primenu pune doze tokom leta, kada preslica razvije najveću biljnu masu i translokacija u rizome je maksimalna (jul/avgust). U zemljama EU preporučuje se primena i u zasadima masline, citrusa, lešnika i šumskim rasadnicima.

Spektar delovanja:

1  ovas sterilni (Bromus sterilis)
2 ljuljevi (Lolium spp .)
3 obična vlasnjača (Poa trivialis )
4 štir obični (Amaranthus retroflexus )
5 pepeljuga obična (Chenopodium album )
6 hudoletnica (Erigeron spp. )
7 broć
8 običnu konica (Galinsoga parviflora )
9 ognjičina sitnoglavka (Lapsana communis )
10 obična krstica (Senecio vulgaris )
11 poljska gorušica (Sinapis arvensis )
12 obična mišjakinja (Stellaria media )
13 grahorice (Vicia spp. )
14 prilepača (Galium aparine )

MBT (maksimalni broj tretiranja): 1

KARENCA:  63 dana vinova loza

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,02 – kukuruz

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket