Cvetožder deteline – Apion apricans

Glavne štete pričinjava larva, hraneći se plodnicima i začetim semenkama. Njaveći napad sledi posle prvog otkosa, s obzirom da se drugi otkos uglavnom ostavlja za proizvodnju semena.

Životni ciklus : Tokom godine razvija jednu generaciju godišnje i prezimljava ispod biljnih ostataka, najčešće na detelištima ili ponekad na ivici šuma. Odrasli insekti se pojavljuju u proleće, početkom aprila. Sa ovipozicijom počinju  u maju. Ona je dosta razvučena, odvija se u prvom i drugom otkosu, u periodu kada ima najviše cvetova. Ženka buši otvore na cvetnoj glavici i u isto polaže jaja. Larve žive oko tri nedelje i u cvetnoj glavici se preobražavaju u lutke, koje u drugoj polovini jula, daju nove odrasle insekte. Imaga se hrane do kraja letnjeg perioda. Hrani se lišćem i nacvetnoj glavici deteline ali ne pravi ozbiljne štete.

Ocena napada se vrši na osnovu broja larvi po jednom cvetu i prema broju imaga pre prvog otkosa deteline.

Broj larvi se utvrđuje sa 10-15 probnih površina, ravnomerno raspoređenih po detelištu, uzima se 10-15 cvetova.

slab napad 0,1 – 0,5 larvi po cvetu
napad srednjeg inteziteta 0,6 – 1 larvi po cvetu
jak napad više od 1 larve po cvetu

Intezitet napada prema broju imaga se utvrđuje putem košnje kečerom – sredinom dana (u podne)

slab napad ako se na 1 m² (5 zamaha kečerom na 5 mesta) uhvati 0,1 – 10 imaga
napad srednjeg inteziteta ako se na 1 m² (5 zamaha kečerom na 5 mesta) uhvati 10,1 – 20 imaga
jak napad ako se na 1 m² (5 zamaha kečerom na 5 mesta) uhvati više od 20 imaga

Procena štete se računa na osnovu smanjenog prinosa u semenu, zelenoj masi na zaraženim mestima.

U cilju signalizavije preporučuje se košnja kečerom u vreme pojave cvetnih pupoljaka drugog otkosam koji se ostavlja za proizvodnju semena.

Mere zaštite se sprovode ako se sa 10 zamaha kečerom uhvati:

2 – 4 imaga ne sprovodi se mera zaštite
6 – 18 imaga tretira se ivični deo polja
preko 20 imaga potrebno je zaštiti celo polje

Semensku detelinu treba tretirati neposredno pre završetka cvetanja, kada se pojavi najveći broj zelenihcvetnih pupoljaka.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac