Fitofert calcium 15

je tečna suspenzija kalcijuma u helatiziranim amino kiselinama.

Sadrži 15% cao maksimalno dostupnog biljkama. Primenjuje se u voćarstvu, za eliminisanje gorkih pega kod jabučastog voća, povrtarstvu, za eliminisanje truljenja vrha ploda, kao i za dobijanje transportabilnog ploda, pogodnog za viešestruku manipulaciju i dugo skladištenje. Kalcijum je najnepokretniji nutrijent jer se zbog svoje reaktivnosti u jonskom obliku lako vezuje i za različite anjone pri čemu se uglavnom inaktivira. Postojeća đubriva na našem tržištu uglavnom sadrže kalcijum u jonskom obliku, pa zbog navedenog razloga usvajanje kalcijuma zahteva velike koncentracije u zalivnom režimu prilikom fertigacione primene. Fitofert calcium 15 je proizvod u kome se kalcijum delimično nalazi u obliku organo helata, potpuno dostupnog ćelijama biljke.