Fitofert calcium organo 30

je preparat u obliku vodotopivih kristala, sa maksimalnih 30% cao.

Namenjen je za folijarni tretman useva. Kalcijum je u potpunosti helatiziran i lako transportabilan kroz list do plodova a iskorišćenje je potpuno. Ono što ga u potpunosti izdvaja od drugih preparata na bazi kalcijuma je potpuno odsustvo nitrata i hlorida. Naime, slični preparati su formulisani na bazi kalcijum nitrata ili hlorida. Iskorišćenje kalcijuma iz ovih preparata je veoma malo, jer se kalcijum u njima nalazi u jonskom obliku i lako se vezuje za anjone prisutne u zemljištu ili unutar biljaka. Fertigacionom primenom kalcijum nitrata dolazi i do blokiranja kalijuma i fosfata u zemljištu što je još jedan od negativnih efekata. U slučaju tretiranja kalcijum hloridom dolazi do fitotoksičnih reakcija.