FitoFert CINK ORGANO 14

je mikroelementarno đubrivo na bazi ЕDTA helatnog kompleksa.

Nedostatak cinka se uglavnom manifestuje nekrozom na mlađem i starijem lišću. U
slučajevima nedostatka ćelije biljke za enzimske molekule vezuju druge metalne komponente, koje često mogu biti fitotoksične. Preparat se koristi preventivno ali se može primeniti i po pojavi simptoma nedostatka.

Primena: folijarno konc. 0.2 do 0.5% i fertigaciono u količinama 10 do 20kg/ha (0.1%-0.3%.), u više navrata