FitoFert FERRO CHELL 6

je kompleks dvovalentnog gvožđa u EDDHA helatu.

Primenjuje se za prevenciju kao i korekciju nedostatka gvožđa u različitim usevima. Gvožđe predstavlja jedan od esencijalnih mikroelemenata i njegov nedostatak može bitno da utiče na biohemijske procese unutar ćelija biljaka, što se manifestuje pojavom hlorotičnih promena na listovima, opadanjem imuniteta i vitalnosti bilja. Nadoknađuje deficit gvožđa za najkraće vreme, tako da se promene na listu mogu uočiti već 2 do 3 dana nakon tretiranja. Preparat je aktivan u širokom pH opsegu, od 3 do 10, tako da se može primeniti čak i na karbonatnim zemljištima i zalivnim vodama vioskog pH.

Primena: folijarno konc. 0.2 do 0.3% i fertigaciono u količinama 10 do 20kg/ha, u više navrata