FitoFert FERRO MAX 11

je đubrivo na bazi helata gvožđa u obliku DTPA kompleksa.

Predstavlja visokokoncentrovani izvor gvožđa, stabilnog u opsegu pH 3-8. Zbog svoje lake rastvorljivosti pogodno je za sve oblike primene, folijarnim ili fertigacionim putem. Fertigaciono primenjuje se u svim biiljnim kulturama gde je moguće kontrolisati pH zalivnih voda i gde pH zemljišta ne prelazi 7,5. Kompatibilan je sa svim kiselim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja osim alkalnih preparata.

Primena: folijarno koncentracijom 0.2 do 0.3% i fertigaciono u količinama 10 do 20kg/ha, u više navrata