FitoFert Ferro Organo 6

je đubrivo na bazi helata gvožđa.

Predstavlja visokokoncentrovani izvor gvožđa, stabilnog u opsegu pH 3-8. Zbog svoje lake rastvorljivosti pogodno je za sve oblike primene, folijarnim ili fertigacionim putem. Fertigaciono primenjuje se u svim biljnim kulturama gde je moguće kontrolisati pH zalivnih voda i gde pH zamljišta ne prelazi 7,5. Kompatibilan je sa svim kiselim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja osim alkalnih preparata.