Focus ultra

Klasa:Herbicid
Aktivna materija: Cikloksidim 100 g/l
Formulacija : EC – tečna uljna emulzija
Pakovanje:
Proizvođač:
Karenca:
Plodored: Bez ograničenja
Selektivni herbicid, sa post-em primenom, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u okopavinama i višegodišnjim zasadima

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 0,75 – 1,0 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosno visine 20 do 30 cm
Šećerna repa 1,5 – 2,0 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova (divlji sirak iz rizoma) Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosno visine 20 do 30 cm
Šećerna repa 3,0 – 4,0 l/ha za suzbijanje pirevine, zubače i svračice Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosnovisine 20 do 30 cm

Mehanizam delovanja:

Focus ultra usvaja se lišćem. U biljci se kreše naviše i naniže raspoređujući se u meristemska tkiva.

PREPORUKE I NAPOMENE: Ukoliko je brojnost i pokrovnost višegodišnjih korovskih vrsta značajna može se primeniti u split aplikaciji (dva tretmana u razmaku od 10 do 15 dana). Optimalna količina vode je 180 do 240 l/ha. Sprečiti zanošenje kapi na susedne parcele ako su zasejane žitima i kukuruzom.

Spektar delovanja:

Višegodišnji uskolisne korovske vrste:
1  Divlji sirak (Sorghum halepense )
2 pirevina (Agropyron repens )
3 zubača (Cynodon dactylon )
Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1 proso korovsko (Echinochloa crus-galli )
2 muhar sivi (Setaria glauca )
3 muhar zeleni(Setaria viridis )
4 stržac (Apera spica venti )
5 divlji ovas (Avena fatua )
6 svračica (Digitaria sanguinalis ).

* – soja, suncokret, grašak, lucerka, krompir, paradajz, voće, vinova loza

MBT(maksimalni broj tretiranja): 1-2

KARENCA: 70 dana u krompiru;

OVP- šećernoj repi, suncokretu, soja

PLODORED: Bez ograničenja

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 5,0 – grašak; 2,0 – krompir; 1,0 – suncokret; 0,5 – š. repa, soja; 0,2 – kukuruz, v.loza, paradajz; 0,1 – voće

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket