Herbicidi

Herbicidi su hemijska jedinjenja namenjena za uništavanje biljaka.

U poljoprivredi se podrazumeva za uništavanje korovskih biljaka. Herbicidi nepravilniom upotrebom mogu biti opasni i za gajene biljke.

Herbicidi – Osnovna podela na:

Totalni Uništavaju sve biljke na tretiranoj površini. Primenjuju se  uglavnom na površina gde su pruge; aerodromi; močvare; zapuštena mesta…
Selektivni Uništavaju samo korovske biljke.

Navedena selektivnost je uslovljena jer u zavisnosti od načina i količine primene herbicid može biti i selektivan i totalan.

Herbicidi – prema načinu delovanja na biljke:

Kontaktne  Kao što kaže sama reč  deluju na nadzemne delove biljke. Uništavaju delove biljke sa kojima dođu u kontakt.
Translokacione Kada dođu u kontakt sa određenim delom biljke prenose se provodnim sistemom na ostatale delove uništavajući ih.

Herbicidi – Prema vremenu primene dele se na herbicide koji se primenjuju :

pre setve ili sadnje
pre nicanja gajenih biljaka (preemergence)
posle nicanja gajenih biljaka (postemergence).

Herbicidi