Insekticidi

Insekticidi su hemijska jedinjenja koja služe za uništavanje insekata.

Kod primene insekticida, kao i drugih pesticida, od presudnog značaja je primena preparata sa različitim mehanizmom delovanja kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti. Zbog toga je važno poznavanje pripadnosti određenog preparata hemijskoj grupi i njihovno pravilno smenjivanje.

Insekticidi – Prema načinu delovanja dele se na:

Kontaktom kontaktni
Digestivne unose se digestivnim traktom
Preko organa za disanje

Podela u okviru insekticida :

Akaricidi služe za suzbijanje štetnih grinja – pregljeva (Acarinae)
Nematocidi služe za suzbijanje štetnih nematoda
Limacidi ili moluscidi služe za suzbijanje štetnih puževa (mekušaca)
Korvicidi služe za suzbijanje štetnih ptica
Rodenticidi služe za suzbijanje glodara

Insekticidi – podela prema načinu primene :

za tretiranjem semena
za tretiranjem zemljišta
za tretiranje nadzemnih delova biljaka (folijarna primena)
za fumigaciju

Podela prema dejstvu na stadijum razvića insekta:

Ovicide Uništavaju jaja insekata
Larvicide Uništavaju larve insekara
Adulticide Uništavaju odrasle insekte

Insekticidi