Jabukov staklokrilac – Synanthedon myopaeformis

Prvenstveno napada voćnjake gde je podloga slabo bujna ili postoji nepodudarnost podloge i plemke. Brojnija je na na Crvenom delišesu i njegovim klonovima. Biljke zaostaju u porastu, slabije rode i kraćeg su životnog veka. Grane iznad ubušenja se lako lome.
Najuočljiviji je izmet u zoni kalemljenja ili rak rana. Na mestima gde živi gusenica se javljaju mrkosive pege na kori iz kojih curi lepljiv biljni sok. Ukoliko se larva ubuši u prekalemljenu grančicu dolazi do njenog sušenja. Na mestu kalemljenja, prekalemljenja i rak rana se mogu videti egzuvije – ostaci lutke.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju tokom dve godine. Prezimljavaju gusenice ispod kore. Odrasla gusenica se preobrazi blizu otvora, pa egzuvija nakon izletanja leptira viri iz grane ili stabla. Leptiri su prisutni od sredine maja do kraja avgusta. Jaja polažu tokom tri meseca na hrapavu koru ili pored rak rana. Razviće jajeta traje pet do šest dana. Gusenice na mestu ubušenja prave zaklon od delova kore. Mlade larve žive neposredno ispod kore. Stariji razvojni stadijumi larvi se ubušuju u dublje delove kore.

Synanthedon myopaeformis - napad

Praćenje se obavlja feromonskim klopkama, mirisnim mamcima i vizuelno.
Suzbijanje : u slučaju prekalemljivanja se obavlja neposredno posle završetka tretiranja organofosfornim insekticidima (grupa 1) u kombinaciji sa uljima. Ciljano tretiranje usmereno u pravcu mesta kalemljenja obavlja se u vreme piljenja gusenica.

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd