Jabukina osa – Hoplocampa testudinea

Populacija H. testudinea najčešće nije velika, pa ni štete nisu značajne. Ipak, u uslovima sušnog i toplog proleća može da se poveća tako da su i štete izraženije. Deo oštećenih plodova obično gubi samo na kvalitetu. Plodovi u kojima je oštećena semena kućica opadnu dok su veličine oraha i potpuno su neupotrebljivi. Otpali plodovi ove veličine su obično posledica oštećenja koje prave larve jabučne ose, a ne jabučnog smotavca.

Simptomi : Odrasle ose su veličine 6 do 7 mm, leđa su mrkocrna, trbuh je narandžast. Glava je narandžasta sa crnim očima i crnom tačkom između očiju. Hrane se polenom i nektarom. Na čašičnim listovima gde su položena jaja se uočava malo mrko ispupčenje. Ako se larva hrani samo ispod pokožice ploda, na plodu kasnije ostaju kružna plutasta oštećenja. Ako se ubuši do semene kućice, larva uništava njen sadržaj i seli se u drugi plod, a takav plod opada. Kada se seli iz ploda u plod pravi jasno uočljive ulazno izlazne otvore na plodu. Tokom razvoja larva ošteti od četiri do pet plodova.

Hoplocampa testudinea - steta

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava larva u kokonu koji je u zemlji na dubini 5 do 25 cm. Početkom proleća larva prelazi u lutku. Stadijum lutke traje tri do četiri nedelje. Deo populacije se ispili tokom aprila i maja, a deo prezimi još jednu godinu. Ženka polaže oko 25 jaja, po jedno u osnovu čašičnih lisića cveta. Razvoj jajeta traje jednu do dve nedelje. Ispiljene larve se u početku hrane ispod pokožice ploda, a kasnije mogu da se ubuše do semene kućice. Larve mogu da prelaze i iz ploda u plod. Razvoj gusenice traje 20 do 30 dana i obično završi početkom jula. Larve se nakon toga sele u zemlju.

Suzbijanje : Suzbijanje se izvodi primenom insekticida da počne ostavljajući pagusjenica od jaja . Ovaj period obično se poklapa sa završetkom punog cvetanja i početkom pada latica . U vreme cvetanja zabranjuje se upotreba insekticida štetnih za pčele . Što je tretiranje bliže cvetanju preporučuju se insekticidi manje opasni za pčele ( phosalone , endosulfan , trihlorfon , deltametrin , alfacipermetrin ) . U vreme opadanja latica pčele prestaju posećivati cveće pa se mogu koristiti i drugi insekticidi ( ​​diazinon , dimetoat, fenthion , tiakloprid ) . Da bi se postigao dobar efekat važno je da se prskate od unutrašnjosti ka napolje tako da se bolje pokrivaju tretirane površine. Prag za primenu insekticida smatra se 3 % oštećenog voća .

Velika pomoć u određivanju potreba i rok suzbijanja predstavljaju bele lepljive plakete koji vise sedam dana pre početka cvetanja .

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :  Preporuke za suzbijanje PIS Vojvodina, “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd i tekst sa sajta Pinova