Jabukina zelena vaš – Aphis pomi

Masovna pojava iscrpljuje biljke, deformiše nov porast koji će doneti rod naredne godine. Mogu da prenose viruse. Gljive čađavice smanjuju lisnu masu i tržišnu vrednost plodova.
Odrasle vaši i larve se hrane na vršnom mladom lišću.. Zelene su boje. Lisće se kovrdža, a novi letorasti u uslovima jačeg napada mogu da se deformišu. Vaši u toplim uslovima intenzivno luče mednu rosu, pa se na lišću jabuke razvijaju gljive čađavice.

Životni ciklus : Može imati i do 17 generacija. Jabukina zelena vaš ceo životni ciklus provodi na jabuci, ne migrirajući na druge biljke domaćine. Javlja se u dve forme: beskrilne i krilate ženke.Prezimljava u stadijumu jaja.

Na jednogodišnjim izbojima i bazi pupova odložena su zimska jaja.

U vreme bubrenja pupoljaka javlja se osnivačica koja sisa pupoljke . Ona osniva celu koloniju . Nakon 2-3 nedelje počinje da proizvodi potomstvo koje se sastoji samo od ženki . One su u početku bez krila, dok se krilati oblici javljaju kasnije, tek krajem proleća ili početkom leta. Krilati oblici su zaslužni za širenje zaraze u voćnjaku. Sve daljnje generacije žive na naličju vršnog lišća. U jesen (novembar) se pojavljuju oba pola. Nakon parenja, zimska jaja su položena u velikim grupama što je neobično za lisne uši.

Aphis pomi - napad

Suzbijanje : Prag štetnosti za jabukinu zelenu vaš je: 10% izdanaka sa uvijenim  lišćem.
Za suzbijanje koristiti neke od sl. insekticida:

Actara 25WG (a.m.tiametoksam) 0,2%
Chees 50WG(a.m. pimetrozin) 0,04-0,05%
Lannate 25-WP (a.m. metomil) 0,15%
Decis 2,5EC ( a.m. deltrametrin) 0,03%-0,05%

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćen tekst sa sajta : Pinova i PIS Vojvodine autora : Mira Gašpar