Krvava vaš – Eriosoma lanigerum Hausm

Ona napada samo jabuku,izuzetno glog i krušku. Štetočina se najpre uočava na delovima stabla gde insekticidi teško dospevaju, odn. u vrhovima stabala.
Na mestima gde siše stvaraju se izrasline, (tumori), kora puca, dolazi do odumiranja i sušenja napadnutog dela, a često i grana. U pukotinama kore naseljavaju se paraziti kao Gleosporium sp., i razne druge štetočine. Plodovi sa krvavom vaši su neugledni i prekriveni pepeljastom prevlakom – mešavinom izlučevina štetočine. Štete na stablima su mnogo veće, zaraženi mladari se deformišu, a u toku sledeće godine se suše ili imaju slab porast. Ukoliko se na stablima godinama javljaju kolonije krvave vaši, ona će se osušiti.

Životni ciklus : Deo kolonija vaši prezimljava u pukotinama kore stabla i grana, a većina kolonija prezimi na podzemnim organima

jabuke oko korenovog vrata i na distalnim žilama na dubini od 1o-15 cm. Zimi podnosi veoma niske temperature, i do -27 °C. Reprodukcija novih kolonija nastaje rano u prolece, već u martu-aprilu. U proleće i leto, zastupljene su većinom beskrilne ženke, koje rađaju mlade i stvaraju kolonije u pukotinama kore i na ranama grana stvorenih rezidbom. Vaši zaposedaju sva mesta na stablu gde ima nežnog tkiva kalusa na mestu zarastanja rana. Kolonije se vrlo lako zapažaju, jer mnoštvo vaši sa belom vlaknastom tvorevinom stvara utisak kao da su prekrivene vatom. Pred jesen povećava se broj krilatih ženki, koje preleću na druga stabla.

U toku vegetacije ova štetočina se koliko toliko drži pod kontrolom – primenom insekticida na druge insekte, pre svega na jabukovog smotavca – Cydia pomonella, a njena ekspanzija počinje krajem sezone, odn. pred berbu i u toku same berbe. Toplo i suvo vreme u toku berbe posebno pogoduje ovoj štetočini.

Eriosoma lanigerum - napad krvavae vaši

Suzbijanje : Suzbijanje ove štetočine je kompleksan posao i ne postoji jednostavan način suzbijanja.
– Izbor podloge – Standard podloga u Evropi je M9 podloga ili još slabije bujne podloge (M27), a nikako bujna MM 106, mada je sama podloga otporna na krvavu vaš.
– Rezidba – obaviti na kvalitetan način, odn. da krošnja bude prozračna, kako bi insekticidi kvalitetno prekrili svaki deo biljke. Važno je da na stablima ne bude veliki broj rezova i oštećenja.
Osim ova dva preduslova za smanjenje populacije jabukove krvave vaši treba voditi računa o izbalansiranom đubrenju, kako bi se osigurao umeren rast izdanaka, posebno da se ne koristi prekomerno azot.
– Hemijske mere – potrebno je reći da se hemijski veoma teško suzbija, insekticidi uništavaju prirodne neprijatelje. Hemijske mere primenjujemo ako se vaš javi u populaciji većoj od praga štetnosti, a to je 5 – 8 % napadnutih biljaka. U mlađim voćnjacima taj prag može biti i niži. Prvo tretiranje se radi neposredno pre, a drugo nakon cvetanja, kada još nema previše lisne mase koja dodatno otežava kvalitetnu aplikaciju pesticida. Koristiti selektivni aficid Pirimor 50 WG, koji štedi prirodne neprijatelje, a mogu ga koristiti voćari kojima je standard integralna zaštita voća. Na raspolaganju su i drugi insekticidi iz grupe
organofosfata:

Lannate 90 (3.5-4.5 g/10 l vode)
Nurelle D (7.5-10 ml /10 l vode)
Vantex 60 SC (0.5 ml/10 l vode)
Gusathion WP 25 (10g /10 l vode)
Talstar 10 EC (2-5 ml/10 l vode)
Mospilan 20 SP (2.5 g/10 l vode)
Perfekthion (15-20 ml/10 l vode)
Lannate 25 WP (15 g/10 l vode)
Volley 20 SP (2-2,5g /10 l vode)
Pyrinex 48 EC (10-15 ml/10 l vode)

– Vrlo je važno koristiti što veću količinu vode (barem 800 l/ha), a dizne usmeriti i prema korenovom vratu i izdancima. Prskanje obaviti na temperaturi višoj od 10 stepeni, kako bi se uz želudačno i kontaktno delovanje, podstaklo i delovanje putem para.
– U koliko se u prolećnom delu vegetacije konstatuje veliki broj prezimelih kolonija izvršiti hemijski tretman. Tretiranja sprovedena do kraja aprila ne štete korisnoj entomofauni.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Tekt preuzet : “Krvava vaš – stalni problem u voćnjacima” autor: Olga Vidaković, dipl.ing