Kukuruzna sovica – Sesamia cretica

Predstavlja značajnu štetočinu u južnom regionu. Na kukuruzu čini oštećenja slična kao Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis). Posledica je smanjenje prinosa, uništenjem vegetativnih pupoljaka,oštećenje i lo,ljenje metlica, izgrizanje lisne mase, stabljika i samih klipova.

Životni ciklus: Kukuruzna sovica prezimljava u stadijumu gusenice u stabljikama kukuruza,sirka, ili drugim biljnim ostatcima. Eklozija leptira prve generacije u našim uslovima je u junu mesecu. Odmah posle ekloyije nastupa kopulacija parova, i period ovipozicije. Ženke polažu jaja na rukavce listova jedno do drugog najčešće u vidu nizova. Embrionalni razvoj traje nekoliko dana i uslovljen je vlažnošću i temperaturom. Ispilele gusenice počinju sa ishranom ispod rukavca lista a zatim prodiru u zonu još nerazvijenog vršnog lista, gde se pored vršnog lista hrane još i cvetnim delovima metlice. Na kraju se ubušuju u stabljike, metlice ili klipove, odnosno njihove zametke.

Sesaria cretica-u-stablu

U ovom stadijumu razvića ponašaju se slično kukuruznom plamencu, buše veće ili manje hodnike. U njima najveći broj njih doživi preobražaj.

Eklozija leptira druge generacije je u avgustu mesecu i delom tokom septembra. Njihovo potomstvo se razvija do početka zime. Gusenice ove generacije su brojne na klipovima.  Nekada se desi da pojedine jedinke imaju samo jednu generaciju godišnje.

Intezitet pojave kukuruzne sovice izražava se najčešće procentualno kroz broj napadnutih biljaka ili kroz prosečan broj gusenica po biljci i vrši se u periodu berbe. Dobija se primenom sledećih parametara:

I = (Y· Z / N) /100  Gde je:

I  – intezitet napada

Y –  procenat napadnutih biljaka (na većem broju mesta ići dijagonalno),  Uzme se 50-100 biljaka na kojima su vidljiva oštećenja i ankon ddisekcije utvrdi ukupan broj nađenih gusenica.

Z – broj nađenih gusenica u uzorku

N – broj napadnutih biljaka u uzorku

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac