Livadski gubar – Hypogymna morio

Štetna je gusenica koja napada odmah posle dijapauze u proleće. Najveće štete pravi na livadama i pašnjacima, napadajući biljke iz familije trava. Jači napadi ove štetočine mogu prouzrokovati uništenje čitavog jednog otkosa. Pored navedene direktne štete, indirektno, svojim izmetom zagađuju travu koju stoka posle nerado jede.Često napadaju i susedna polja sa žitima koja se graniče sa livadama i pašnjacima.

hypogymna morio - gusenica

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava neodrasla gusenica u površinskom sloju zemljišta ili pod biljnim ostatcima. Na proleće se javlja gusenica koja pravi gore navedene štete. Hrane se noću, a danju za vreme oblačnog vremena. Početkom maja se javlja leptir. Ženka polaže jaja u jajna lela na stabljici i listu trava. Broj jaja u jednom leglu ide od 200-4000 komada. Embrionalno razviće traje oko desetak dana. Ispiljene gusenice se neko vreme zadržavaju u leglu a nakon toga se razilaze. Štete u ovom stepenu ravoja nisu velike. Nakon presvlačenja, trećeg, prestaju sa ishranom i za njih nastupa dijapauza. Neaktivne provode u zemlji, mahovini ili pod biljnim ostatcima čitavo leto i jesen. Tek narednog proleća se prekida dijapauza i gusenice se presvlače 3-4 puta dok ne odrastu.

Ocena inteziteta napada, oštećenja, potrebno je pratiti početak pojave leptira, jaja i gusenica, a takođe i masovno prisstvo navedenih stadijuma razvića, zatm utvrditi glavni period napada gusenica, veličinu oštećene površine i nastale gubitke.

Mere zaštite primeniti kada se na 1 m² ustanovi prisustvo 3-5 aktivnih gusenica petog stadijuma razvića, a to je krajem marta i početkom aprila.

Rok za suzbijanje, u većini slučajeva, je u momentu kada se gusenice petog stadijuma razvića presvlače u šesti. One su tada crne boje i lakše se uočavaju od gusenica predhodnog stadijuma.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac