Lucerkina bubamara – Subcoccinella vigintiquatuorpunctata

Štetni su imaga i larva. Najčešće napadaju lucerku i crvenu detelinu. Oštećenja na drugim gajenim biljkama najčešće se dešavaju kada se one graniče sa višegodišnjim leguminozama, pa štetočina na njih prelazi posle košenja. Način ishrane i oštećenja od imaga i larvi je neobičan. Insekt izgriza tkivo lista, ali ga ne otkida, već ga samo izgnječi i isisa sok iz njega. To mu omogućava specifična struktura usnog aparata. Kod većeg napada uočavaju se paralelne pruge od izgnječenog biljnog tkiva.

Životni ciklus: Imago prezimljava na poljima gde je lucerka i detelina skriven ispod čestica zemlje i biljnih ostataka ili u obližnjim šumama, gde je preleteo predhodne jeseni. Početkom napušta zimska skloništa, pari se, odlaže jaja tokom aprila i maja. Odložena jaja su u grupicama na listu lucerke i crvene deteline. Embrionalno razviće traje najčešće desetak dana, a razvoj larve15-20 dana. Plodnost ženke se kreže oko 400 jaja. Ispilele larve se hrane listom, a štete su posebno velike od starijih larvi.

Ocena inteziteta napada vrši se na osnovu braoja imaga po jedinici površine. Njihova brojnost se utvrđuje sa krajem maja i polovinom jula metodom košenja kečerom. Na površini od oko 10m² obave se tri uzastopna kečeranja sa po 50 zamaha kečerom. Jedno kečeranje se obavlja po dijagonali, a ostala dva po ivici površine.

na površini do 5ha 5 probnih površina
10 ha 8 probnih površina
20 ha 12 probnih površina

Broj dobijenih insekata na površini od 10m² odgovara broju imaga i larvi na toj površini, odnosno po 1 m², ako se umanji za deset puta. Prema skali napad se meri na sledeći način:

1 slab napad 0,1-20 imaga (0,1-30 larvi)
1 srednji napad 20,1-40 imaga (30,1-60 larvi)
1 jak napad više od 40 imaga (više od 60 larvi)

U cilju suzbijanja, lucerku je najblje tretirati u proleće u vreme pojave štetočine. Ukoliko usledi ja napad, lucerku treba blagovremeno pokositi i ukloniti seno, a zatim tretirati strnjiku. Na usevu ostavljenom za proizvodnju semena, ovu zaštitu treba provesti pre cvetanja.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac