Lucerkina sovica – Heliothis maritima

Gusenice su štetne, polifagne, hrane se vegetativnim i generativnim organima.

Heliothis maritima - gusenica

Životni ciklus : Ima dve generacije gdišnje i prezimljava u stadijumu lutke (u zemljištu). Leptiri se javljaju tokom maja i juna, kada polažu oko 600-700 jaja. Gusenica se potpuno razvija za 3-4 nedelje. U našim uslovima gusenice su prisutne od juna do septembra meseca. Potpuno se razviju za 28-32 dana. U našim uslovima veće populacije gusenica zapažaju se od juna do septembra, gde mogu napraviti pravi golobrst, pogotovo na lucerki.

Ocena inteziteta napada i štetnosti vrši se prema broju lutaka u zemljištu ili tokom vegetacije prema broju gusenica ili broju i stepenu oštećenih biljaka.

Broj lutaka po jedinici površine utvrđuje se krajem jeseni ili početkom proleća, po metodi pregleda zemljišta. Dubina na neuzoranim zemljištima ne mora biti veća od 15 cm, a na površinama posle oranja 50 cm.

Skala za izražavanje stepena napada po broju lutaka na jedinici površine je sledeća :

1 slab napad <2 lutke /1m²
2 srednje jak napad 2,1 – 5 lutaka /1m²
3 jak napad 5,1 – 10 lutaka /1m²
4 vrlo jak napad više od 10 lutaka /1m²

Metod ocene inteziteta napada po broju i stepenu oštećenja napadnutih biljaka kod lucerke je sledeći: pregleda se određeni broj biljaka na  jedinici površine, zavisno od veličine parcele. Tu se orjentaciono može koristiti sledeća skala :

5 ha pregleda se 100 biljaka (10 biljaka na 10 probnih površina)
do 10 ha pregleda se 150 biljaka
do 25 ha pregleda se 200 biljaka
do 50 ha pregleda se 300 biljaka
preko 50 ha na svakih 10 ha pregledaju se još po dve biljke ili 2 probne površine

Pri kontroli se registruje broj ošteenih i neoštećenih biljaka, odnosno probnih površina i vizuelno odredi stepen oštećenja za svaku biljku ili probnu površinu po sledećoj skali :

ocena 1 manje od 5% oštećenog lišća
ocena 2 5 – 25% oštećenog lišća
ocena 3 25 – 50% oštećenog lišća
ocena 4 50 – 75% oštećenog lišća
ocena 5 preko 75% oštećenog lišća

Prosečan stepen oštećenja se dobija kada se broj biljaka množi sa odgovarajućom ocenom i zbir ovih rezultata deli sa ukupnim brojem oštećenih biljaka (pogledaj primer za Kupusnu sovicu). Intezitet ovako dobijenog prosečnog napada izražava se po sledećoj skali.

stepen oštećenja 0,1-1 slab napad
stepen oštećenja 1,1-2 primetan napad
stepen oštećenja 2,1-3 srednje jak napad
stepen oštećenja 3,1-4 jak napad
stepen oštećenja 4,1-5 vrlo jak napad

Od hemijskih mera tretiranje insekticidima na bazi : metomila i trihiorfona. Tretirati u vreme dominacije gusenica trećeg stepena, s obzirom da najveće štete nanose gusenice petog stepena.

Od agotehničkih mera, pilikom napada, a pre pojave značajnijih šteta, ranije pokositi, otkos odneti sa polja, a strnjiku tretirali insckticidom.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac