Lucerkina stenica – Adelphocoris lineolatus

Naročite štete pravi na lucerki pri proizvodnji semena. Pored lucerke napada šećernu repu, soju,krompir,pasulj i dr. Sisanjem sokova, cvetovi i cvetni pupoljci se suše, venu i opadaju, a često dolazi i do deformacije listova i sušenja vršnih delova stabljika. Napad se lako poznaje po golim cvetnim grančicama. Pri masovnoj pojavi lucerkine stenic, usled jakog napada i opadanja cvetnih pupoljaka ne dođe do pojave cvetanja. Isisavanjem semenki koje se izgrađuju, u mahunama ostaju suvepljosnate, tamno smeđe, smežurane semenke, koje pri pročišćavanju semena otpadaju, te su gubitci veoma značajni. Prinosi semena mogu biti umanjeni za 25-30%, ponekad čak i dom90%. Predstavlja najopasnijeg neprijatelja semenske lucerke u vreme cvetanja i zametanja plodova. Ume da bude veoma štetna i za suncokret.

Životni ciklus: Ima dve ili više generacija godišnje. Imaga poslednje generacije polažu jaja u delove stabljike do samog korenovog vrata. Ženka pomoću legalice napravi prorez u stabljici i u njenoj unutrašnjosti položi jaja. Na taj način ona prezimljava u stadijumu jajeta. U proleće pile se larve, koje za oko mesec dana odrastaju. Aktivna je u toplim i sunčanim danima. Siše sokove na nežnim vrhovima stabljike, cvetnim i lisnim pupoljcima, kao i na tek formiranim mahunama.

Intezitet napada zavisi od gustine populacije i vremenskih prilika.Određuje se na osnovu broja larvi i imaga u junu, za prvu generaciju i početkom avgusta za drugu generaciju. Napad se izražava prema sledećoj skali :

1 zaraza je slaba kod 5 stenica (ličinke i imago zajedno) po m²
2 srednje jaka zaraza kod 5,1 – 20 stenica po m²
3 vrlo jaka pri populaciji od preko 20 stenica po m²

Druga metoda utvrđivanja inteziteta napada je košenje kečerom pri 100 zamaha. Pri metodi košnje kečerom smatra se da je kritična brojnost 8-10 individua/10 zamaha, odnosno 4-6 individua/10 zamaha do formiranja mahuna.

Za semensku lucerku od važnosti je ustanoviti gustinu populacije druge generacije, budući da se u našim kontinetalnim predelima redovno koristi drugi otkos za proizvodnju semena. U priobalnom području se koristi prvi otkos, budući da je isti bujniji, a brojnost ove štetočine je manja.

Optimalni rok za suzbijanje lucerkine stenice je vreme masovne pojave ličinki i imaga u brojnosti od 15 – 20 primeraka po m².

Suzbijanje lucerkine stenice najefikasnije se provodi hemijskim tretiranjem tokom vegetacije. U tu svrhu se mogu koristiti insekticidi na bazi lambda-cihalotrina, deltametrina, fenitrotiona, fentiona, hlorpirifosa, malationa, i drugi.

Od mehaničkih mera se preporučuje rano košenje lucerke, te korova uz puteve i na neobrađenim površinama, kako bi se smanjilemogućnosti zaražavanja. Poslednji otkos trebalo bi kositi što niže kako bi se uništi što veći broj nisko položenih zimskih jaja. Kod naročito jakog napada preporučuje se spaljivanje lucerišta u rano proleće ili jesen. U tu svrhu se po lucerištu razbaca sloj slame i zapali. Na taj način se može uništiti preko 95% zimskih jaja. Međutim, ova poslednja mera se više ne primenjuje.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac