Lukova muva – Hylemya antiqua (Delia antiqua)

Prvi znak napada lukove muve je uvenuće biljaka luka. Listovi postaju žuti i mlitavi. Larve lukove muve su glavne štetočine mladog luka i mogu u potpunosti uništiti usev. Glavice su takođe napadnute sa donje strane. Štete su uvećavaju kada se na napadnutim glavicama luka pojavi trulež. Suzbijanje je efikasno kada se izvodi pre piljenja i ubušivanja larvi.
Suzbijanje lukove muve je obavezna mera jer se skoro redovna javlja.

Lukova muva - napad

Životni ciklus : Lukova muva tokom godine može da razvije 2-3 generacije. Prezimljava u stadijumu lutke u kokonu u zemljištu. Tokom proleća, već od kraja aprila se javljaju muve. One imaju dopunsku ishranu nektarom da bi se mogle razviti i polagati jaja.

Lukova muva jaja polaže u grupicama od 5 do 20 između listova na vrat korena ili na lukovicu odnosno u zemljište oko lukovice. Posle 3-8 dana larve se pile. Čim se ispile, larve se ubušuju u lažnu stabljiku luka i lukovicu gde naprave udubljenje.

Usled intenzivne ishrane larvi lišće žuti i suši a lukovica postaje meka. Brojnost larvi koje se hrane u lukovici može biti i do 50. Larve u potpunosti završe razvoj u krupnijim lukovicama, dok u sitnijim lukovicama, dobijenim iz semena, hrane se na njih nekoliko. Larve se intenzivno hranei zavšavaju razviće za 2-3 nedelje zatim u zemljištu naprave kokon gde se učaure.
U stadijumu lutke muva provede oko 2 nedelje a zatim se krajem juna pojavljuju imaga druge generacije. Tokom jula meseca larve nanose znatno manje štete. Tokom avgusta se može javiti i treća generacija lukove muve.

Ocena inteiteta napada, kao i prcena štete izračunava se preko oštećenja lisne mase (površine) i prema broju propalih bljaka. Pregled se vrši tokom maja, pri čemu se registruju broj oštećenih i neoštećenih biljaka uz ocenu oštećenja po skali :

1 slabo oštećenje oštećeno manje od 5% lisne mase
2 primetno oštećenje oštećeno 2 – 25% lisne mase
3 srednje oštećenje oštećeno 25 – 50% lisne mase
4 jako oštećenje oštećeno 50 – 75% lisne mase
5 vrlo jako oštećenje oštećeno preko 75% lisne mase

Suzbijanje :  

Preventivne mere suzbijanja :

Plodored i higijena polja smanjuju napad lukove muve
Zaražene biljke i one koje nisu za upotrebu ne bacati u blizini njiva gde se gaji luk jer se tu štetočina održava. Ovaj otpad treba zakopati.

Hemijske mere suzbijanja :

Tretiranje semena i arpadžika insekticidima je najekonomičniji način suzbijanja larvi u oblastima gde se štetočina javlja redovno
Prva pojava i let lukove muve se prati belim ili plavim vodenim posudama – klopkama ili plavim lepljivim klopkama

Biološke mere suzbijanja :

Ispuštanje sterilnih mužjaka je uspešan način suzbijanja i alternativa insekticidnim tretmanima
Održavati povećanu brojnost predatorskih insekata kao što su trčuljci

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu crnog luka” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Mr Đorđe Moravčević, Poljoprivredni fakultet, Beograd , Dr Ivan Sivčev, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd , Mr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor , Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd