Mala lucerkina pipa – Sitona humeralis

Štete prave odrasli insekti koji grizu lišće i mlade izbojke u obliku polukružnih udubljenja po obodu listova. Larve u zemljištu se hrane žilicama
korena i azotofiksator bakterijama .Smatra se da je ovaj stadijum i najštetniji.

Životni ciklus : Tokom godine razvije jednu generaciju. Prezimljava odrasli insekt, mada mogu prezimeti i larva i jaje. Tokom proleća, odrasli insekt se javlja vrlo rano, hraneći se predveče i noću, a naročito traže novoposejane parcele sa usevom u prvoj proizvodnoj godini, do kojih stižu kretanjem ili letom. Smatra se da je imago monofagan, hrani se isključivo lucerkom, mada su na našim proizvodnim rejonima zabeležene štete na grahorici i kokocu. Odrasli insekti su obično štetni po lišće i mlade izbojke novoposejane lucerke, naročito u jesenjem periodu.

Imago je najbrojniji tokom marta i aprila, te u jesenjem periodu. Tokom marta imaga se pare i uskoropočinju sa ovipozicijom, koja se proteže po nekoliko meseci. Plodnost je velika i može da iznosi do 1100 jaja po jedinki. Najasnije polažu ženke koje su prezimele u larvenom stadijumu. Jaja polažu na zemlju ili samu biljku. Embrionalni razvoj traje 15-45 dana. Ispilele larve se odmah ubušuju u zemlju, gde se hrane žilicama sa kvržičnim bakterijama (azotofiksatorima), a oštećuju i druge žilice i korenje.

Početkom leta dolazi do preobražaja u lutke, a potom i u odrasle insekte nove generacije koji izlaze na površinu i hrane se listom lucerke oko dva meseca. U međuvremenu polno sazrevaju, sparuju se i početkom jeseni, delimično polažu jaja. Plodnost ženke u tom periodu je dosta manja i iznosi od 150-350 jaja. Nakon toga insekti odlaze na prezimljavanje. Najčešće prezimljavaju u biljnim ostatcima.

Intezitet napada se ocenjuje krajem zime ili početkom proleća, a pre aktiviranja prezimelih imaga, ili kasnije u proleće ili sredinom leta, posle pojave novih imaga, kao i periodu razvoja larvi (april-maj). Intezitet napada se određujena osnovu broja štetočina po jedinici površine. Kod kontrole u rano proleće pregledaju se biljni ostatci na površini i površinski sloj zemljišta.

Krajem proleća ili početkom leta utvrđuje se broj larvi u kvržicama na korenu lucerke i deteline. Pregled se vrši na probnim površinama (50×50 cm i dubine 50 cm za larve). Probne površine treba da su ravnomerno raspoređene na parceli koja se kontroliše po dijagonalama i stranama.

Broj proba zavisi odveličine parcele i ide po skali:

na površini do 5 ha 5 proba
na površini do 10 ha 10 proba
na površini do 50 ha 20 proba
na površini do 100 ha 25 proba
preko 100 ha na svako povećanje od 20 ha dodaje se po jedna proba

Uništavanje ove vrste kao i drugih vrsta iz roda Sitona , uspešno se izvodi primenom hemijskih preparata, posebno granularnih ili praškastih, sa većom perzistentnošću, tretiranjem cele površine u prolećnom periodu ili posle prvog otkosa.

Štetnost Sitona se smanjuje ranijom setvom, ranijom žetvom i oranjem kod mešavina (grahorica i ovas), prostornom izolacijom polja sa jednogodišnjim i višegodišnjim leguminozama.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac