Mali repin surlaš – Lixus scrobicollis

Vrsta se hrani stočnom i šećernom repom, kao i cveklom, nanoseći štete u prinosu gajene kulture. Ređe se dešava da uništavaju tek izniklu repu, a na odrasloj oštećuju lišće stvarajući veliki broj otvora. Jako napadnuto lišće vene i suši se. U slučaju prisustva larvi prve generacije u vršnom delu korena dolazi do deformisanja vrata korena u oblik sličan rotkvici. Ovo je ujedno i najopasniji oblik oštećenja jer biljke zaostaju u porastu i nastaju značajni gubici. Usled napada larvi u lisnim drškama tokom leta dolazi do ranijeg propadanja lišća, obično pojedinih listova, jer se dešava da se na jednoj dršci nađe 5-8 larvi. Gubici od larvi su znatno veći nego od imaga.

Životni ciklus:  Mali repin surlaš ima dve generacije. Prezimljuje imago koji se javlja rano u proleće. Odrasli oblici se nalze na repištima sve do jeseni. Sparivanje i polaganje jaja u našim uslovima se dešava od aprila do kraja avgusta, pri čemu tokom leta dolazi do mešanja pokolenja.

Prva generacija odlaže jaja u drugoj polovini jula, najčešće u lisne drške, a samo pojedinih godina u većoj meri u korenov vrat mladih biljaka.

Larve prve generacije su najmasovnije u maju i junu. Larve žive i hrane se u lisnoj dršci i vršnom delu korena.

Preobražaj u lutku se obavlja u larvenom hodniku, a novi insekt, radi izlaska iz line drške ili vrata korena, buši male otvore. Do masovnog preobražaja dolazi najčešće krajem juna i tokom prve dekade jula meseca, a u imaga druge generacije krajem avgusta i u septembru.

Ocena inteziteta napada kod odraslog insekta vrši se slično kao kod kukuruzne pipe, tokom aprila i maja, u prvoj polovini jula, i tokom septembra. Napad larvi se registruje pregledom lisnih drški 100-200 biljaka (na 10 mesta po 10-20 biljaka) idući dijagonalno po parceli, tokom maja i avgusta za industrijsku šećernu repu, odnosno prvom navedenom roku za semensku šećernu repu.

Smatra se da prisustvo 4-5 imaga po jednoj repi, pri njihovom nalaženju u 50% biljaka, predstavlja opasnost po šećernu repu.

U regulaciji populacije ove vrste, značajnu ulogu imaju entomofagni insekti paraziti iz roda Bracon i Eurytoma, posebno kod druge generacije, uništavajući uglavnom larvene stadijume. Na taj način može se smanjiti njihova populacija od 50-60%.

Vreme i obim hemijskog tretiranja zavisi od pojave veće brojnosti imaga, a primenjuje se pre masovnog polaganja jaja, pa se time otklanjaju štete od njihovih larvi.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac