Miner belih mina – Lithocolletis corylifoliella

Ekonomski manje značajna štetočina. U slučaju masovne pojave asimilaciona površina se smanjuje ali šteta nije velika. Za razliku od minera okruglih mina – Leucoptera scitella, miner belih mina pravi manje ekonomske štete. Ukoliko se prenamnoži može da napravi i do 30 mina na listu. Time smanjuje asimilacionu površinu, ali ne dolazi do defolijacije.
Simptomi oštećenja su karakteristične srebrnkasto bele mine, nepravilnog oblika na licu lista, veličine do oko 20 mm, u početku crvenkasto mrke boje. List ostaje zelene boje i ne opada. Često se mine nalaze oko glavnog lisnog nerva.

Živoni ciklus : Ima 3-4 generacije godišnje. Prezimljava kao gusenica u L5 stadijumu u opalom lišću.  Prvi let leptira se beleži krajem aprila-početkom maja, pre cvetanja jabuke. Ženke, nakon kopulacije,polažu jaja pojedinačno na lice lista. Gusenice se pile nakon nedelju dana i ubušuju u list praveći malu galeriju ispod ćelijskog zida, a kasnije šire minu ispod epidermisa. Na početku ishrane gusenica je endofitna, a kasnije epifitna (ishrana mezofilom), tako da se epidermis podigne i mina postaje srebrnastobela. Nakon oko mesec dana gusenica se unutara mine pretvara u lutku, kasnije za 1-2 nedelje (od sredine juna do kraja jula za 2.generaciju, a od sredine avgusta do kraja septembra za 3. generaciju) pojavljuje se imago.

Suzbijanje : Prvo prskanje se sprovodi nakon ulova prvih leptira sa feromonskim mamcima.Tretman protiv prve generacije sprovodi se u maju odmah posle cvetanja,a protiv druge generacije početkom juna. Suzbijanje lisnih minera se sprovodi sledećim preparatima : Calypso, Insegar , Confidor idr.

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić