Miner okruglih mina – Leucoptera scitella (malifoliella)

Miner okruglih mina ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. Kao posledica prevremenog opadanja listova dolazi do retrovegetacije, i voćka se troši obrazujući novo lišće, što se direktno odražava na prinos u narednoj godini. Druga indirektna šteta je na plodovima, gde se, ukoliko se prenamnože, kokoni obrazuju u peteljkama plodova, pa takvi plodovi gube tržišnu vrednost.

Životni ciklus: Miner okruglih mina ima tri generacije godišnje, a u nekim godinama obrazuje i četvrtu generaciju. Prezimljava u stadijumu lutke. Iz kokona leptiri izleću u vreme početka cvetanja jabuke, aktivni su danju i brzo kopuliraju. Nakon 2-3 dana počinju da polažu pojedinačna providna – žućkasta jaja na naličje lista. Ženka može da položi i do 50 jaja. Nakon desetak dana se pile gusenice koje izgrizaju lisno tkivo do epidermisa lica lista, ne progrizajući list i praveći minu okruglog oblika, po čemu su dobili i naziv. Gusenica se razvija u mini koju obrazuje, šireći je kružno hraneći se. Poslednji stadijum gusenice progriza minu i spušta se pomoću svilenkaste niti radi ulutkavanja. Najčešće obrazuju lutke na naličju lista ili na plodovima kod peteljke.

Simptomi: Simptomi oštećenja su karakteristične okrugle smeđe mine na licu lišća, prečnika do 10 mm. U okviru mine uočavaju se koncentrični krugovi (izmet minera), a epidermis je izdignut. Na jednom listu može biti i više mina (i do 50).

 
Štete: Miner okruglih mina ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. Kao posledica prevremenog opadanja listova dolazi do retrovegetacije, i voćka se troši obrazujući novo lišće, što se direktno odražava na prinos u narednoj godini. Druga indirektna šteta je na plodovima, gde se, ukoliko se prenamnože, kokoni obrazuju u peteljkama plodova, pa takvi plodovi gube tržišnu vrednost.

 
Praćenje minera okruglih mina: Obavlja se vizuelnim pregledima, metodom otresanja i feromonima. Na mnogim mestima miner je stalno prisutan ispod praga štetnosti. Međutim, do prenamnoženja može doći u toku jedne godine, pa je najbolje uvek pratiti brojnost pomoću feromona. Kao kritičan broj leptira na feromonima tipa Csalomon® se smatra 100 leptira ulovljenih tokom tri do četiri dana.
Za računanje sume efektivnih temperatura donji prag razvoja je 5,5oC. Sabiranje efektivnih temperatura počinje 1. jaunara. U Srbiji ne postoji metoda koja je naučno proverena i potvrđena, ali s obzirom da su ovde navedeni podaci iz Bugarske, verovatno su ključne vrednosti suma efektivnih temperatura primenjive i kod nas. Početak leta leptira se očekuje pri vrednosti 122 do 177. Početak polaganja jaja prezimljujuće generacije se dešava pri vrednostima 153 do 175. Od jajeta do imaga je potrebna suma efektivnih temperatura 651 do 746. U Litvaniji se navodi da je od jajeta do imaga potrebna suma efektivnih temperatura 644, a da je donji prag razvoja 5,27oC.

Suzbijanje: Upotreba insekticida za suzbijanje minera se može izbeći ukoliko se vrši sakupljanje i uništavanje lišća sa lutkama i izbegava upotreba insekticida sa širokim spektrom delovanja na početku vegetacije. Ukoliko se insekticidi protiv minera prve generacije primene u pravo vreme, najčešće nije potrebno vršiti suzbijanje kasnijih generacija.