Mlečikina vaš – Macrosiphum euphorbiae

U našoj zemlji pored krompira štetna je i za paradajz. Prenosilac je virusa krompira, repe, običnog mozaika pasulja, žutice šećerne repe i drugih virusa.

Vrsta se na usevu krompira javlja uglavnom kasnije u odnosu na zelenu breskvinu vaš.

Ocena jačine napada, štetnosti, prognoza inteziteta napada, te signalizacija potrebe i termina tretiranja, potpuno je indentično kao i kod zelene breskvine vaši.

Ukoliko se na 100 listova krompira utvrdi manje od 20 lisnih vašiju, napad je slab, a brojnost preko 50 vašiju predstavlja jak napad.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac