Mont

Klasa: selektivni herbicid sa pre-em primenom u usevu suncokreta i kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l

Karenca: OVP

Plodored: bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 1,4 – 1,6 (l/kg/ha) Po setvi, a pre nicanja
Pšenica 1,0 – 1,2 (l/kg/ha) Po setvi, a pre nicanja suncokreta (pre-em)

Mehanizam delovanja:

Mont je selektivni herbicid na bazi S-metolahlora, pripada grupi hloracetamida. Inhibira deobu ćelija, kao i biosintezu masnih kiselina s dugim lancem. Apsorbuje se primarno stabaocetom klijanaca korova, kao i korenom odakle se akropetalno kreće u stablo, primarno u vegetativne, a sekundarno u generativne organe. Kod odraslih biljaka translokacija se obavlja i ksilemom i floemom.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1 klasača (Bromus molis )
2 svračica crvena (Digitaria sanguinalis )
3 proso korovsko (Echinochloa crus-galli )
4 veliki muhar (Setaria glauca )
5 divlji sirak iz semena (Sorghum halepense )
Širokolisne korovske vrste:
1 štir obični (Amaranthus retroflexus )
2 štir bljutavi (A. blitoides )
3 tušt obični (Portulaca oleracea )

Preporuke i napomene:

Može biti fitotoksičan na slabo humoznim zemljištima (vrednosti ispod 1% humusa) i zemljištima čiji je pH ispod 5,5. U uslovima kada nakon tretiranja uslede nepovoljni uslovi za razvoj (hladno i previše vlažno ili izrazito suvo vreme) može doći do prolazne fitotoksije. Može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina, fluroihloridona, linurona. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
Preporučeni utrošak vode iznosi 200 – 400 l/ha, odnosno 2 – 4 l vode na 100m2.

MBT:  1

MDK(mg/kg):  0,1

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket