Motivell

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid za post-em primenu

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%)

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Karenca: OVP

Plodored: bez ograničenja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 1,0 (l/kg/ha) (10 ml na 100 m²) Jednokratna primena za subijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kukuruz u fazi 2 do 6 listova
Kukuruz 1,25 (l/kg/ha) (12, 5 ml na 100 m²) Jednokratna primena za suzbijanje divljeg sirka iz semena, kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale)
Kukuruz 0,5 + 0,75 (l/kg/ha) (5ml + 7, 5 ml na 100  m²) Dvokratna primena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, divlji sirak iz rizoma visine 15 do 20 cm, a kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale)

Mehanizam delovanja:

Motivell je translokacioni herbicid iz grupe sulfonil-uree. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze. Apsorbuje se folijarno i translocira do meristemskih tkiva. Nakon tretiranja, korovi prestaju sa rastom, a do sušenja dolazi u period 10 do 20 dana. Kod uskolisnih korova prvi simptomi su u vidu crvenila listova, a zatim i žućenja i sušenja, dok kod širokolisnih, vršni deo zadebljava, a zatim žute i suše.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1 proso korovsko (Echinochloa crus-galli )
2 muhar sivi (Setaria glauca )
3 divlji sirak iz semena (Sorghum halepense )
Višegodišnje uskolisne korovske vrste:
1 divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense ).
Širokolisni jednogodišnji korov :
1 štir običan (Amaranthus retroflexus )
2 loboda obična bulka obična (Papaver rhoeas )
3 hoću-neću (Capsella bursa-pastoris )
4 tatula (Datura stramonium )
5 broć  ljutić njivski (Ranunculus arvensis )
6 prilepača (Galium aparine )
7 lubeničarka njivska (Hibiscus trionum )
8 mišjakinja (Stellaria media )
Višegodišnje širokolisne korovske vrste:
1 palamida njivska (Cirsium arvense )
2 poponac njivski (Convolvulus arvensis )

Preporuke i napomene:

Preparat je visokoselektivan prema kukuruzu ali može biti fitotoksičan za ostale gajene biljke te treba voditi računa prilikom tretiranja o zanošenju preparata na susedne gajene useve. Može se mešati sa većim brojem herbicida namenjenim suzbijanju širokolisnih korova u cilju proširenja delovanja.

MBT:  1 ili 2

MDK(mg/kg):  0,1

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket