Mrežasta pegavost ječma – Pyrenophora teres

Početni simptomi ove bolesti javljaju se na lišću u vidu zelenkastih pega koje se kasnije uvećavaju, izdužuju i menjaju boju u bledo žutu, a potom i crnu. Na kraju unutar crnih pega se javljaju tamne linije povezane u vidu mreže, a oko njih hlorotični oreol.
Na ječmu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima.
Na ovaj način smanjuje se asimilativna površina samim tim i prinos koji može biti umanjen i do 25%.

Gljiva se održava na biljnim ostacima i na zaraženom semenu. Vlažno i hladno vreme pogoduje razvoju patogena. Optimalna sporulacija gljive je oko 20°C. Dugi topli i sušni period zaustavlja širenje bolesti.

Suzbijanje :  Pored preventivnih mera zaštite strnih žita od bolesti (plodored, zaoravanje zaraženih biljnih ostataka, upotreba deklarisanog semena, otpornijih sorti) poželjno je i folijarno tretiranje.

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić