Mrkvina cistolika nematoda – Heterodera carotae

Endoparazit u korenu mrkve. Napadnute biljke zaostaju u porastu i razvoju , listovi žute i crvene , a kod jakih se zaraza i suše . Pojačan je i razvoj sekundarnih korenčića , plitko pri površini zemljišta, pa koren dobija bradat izgled . Mrkvaje zakržljala , drvenasta i deformisana , a najčešće se na vrhu račva . Ako se šargarepa uzgaja u monokulturi kroz tri godine na zaraženom tlu , prinos može biti smanjen 40-70 % .

Životni ciklus : Razvojni ciklus H. carotae sličan je razvojnom ciklusu ostalih Heterodera vrsta . Infektivne larve drugog razvojnog stadijuma izlaze iz jaja , koja su ili u cisti ili u jajnoj kesi , te ulaze u koren pri optimalnim temperaturama, otprilike 4 nedelje posle toga razvijaju se ženke, koje  miruju pričvršćene za koren , a mužjaci prelaze u zemljište, kreću se i oplođuju ženke .
Ta nematoda može razviti i četri generacije godišnje , a u kontinentalnim klimatskim područjima razvije dve generacije. Tako se na ranoj mrkvi, koja se seje u martu , a bere u julu , razvije prva, a na mrkvi koja se seje u maju , a bere u novembru , razvije se druga generacija.

Budući da nema otpornih sorata na napad H. carotae , ta se nematoda efikasno suzbija fumigacijom zemljišta ( dazomet , metam ) u kombinaciji sa višegodišnjim plodoredom te solarizacija zemljišta, kojom se može uništiti 35-76 % jaja H. carotae u tlu .

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena literatura: “Štetočine povrća” autor: akademik Milan Maceljski i saradnici