Muva klijanaca – Delia platura

Larve oštećuju nabubrelo seme, izjedaju klicu, klicine listiće, napadaju i iznikle biljčice, ubušuju se u mladu stabljiku. Iz krupnijeg zrna oštećenog semena, kao što je pasulj, soja, bob i slično, biljka može iznići, ali se sporije razvija. Povećane štete donosi hladnije proleće jer se klijanje i nicanje otežu i biljka se sporije razvija. Kod povećane brojnosti larve usev može biti proređen, a sa tim prinos umanjen. U biljke hraniteljke ubrajaju se pasulj, grašak, soja, bob, kukuruz, repa, suncokret i razne povrtarske biljke.

napad muve klijanaca

Životni ciklus: Tokom godine ima 2-3generacije, a prezimljava u zemljištu u stadijumu lutke. Imago se javlja u proleće, a ženka posle parenja polaže jaja u površinski sloj zemljišta. Larve se u početku hrane organskom materijom u raspadanju, a kasnije oštećuju nabubrelo seme i klicu preko 30 biljnih vrsta, među kojima i soju.

Ocena inteziteta napada zasniva se na proceni isklijalih i napadnutih biljaka, te je signalizacija potrebe suzbijanja subjektivnog karaktera. Prema Poljakovu, posle cvetanja soje kritična vrednost predstavlja 2-3 jajeta/biljci ili zaseljenost veća od 5% biljaka.

Suzbijanju štetočine doprinose agrotehničke mere koje ubrzavaju klijanje i nicanje useva, tu spadaju: kvalitetno seme, optimalno vreme setve, optimalna dubina.

Hemijsko suzbijanje se sprovodi u okviru suzbijanja štetočina podzemnih organa, iako kod nas do sada nema registrovanih preparata protiv ove štetne vrste.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac